Stambene zajednice – poreska i računovodstvena pitanja za obveznike poreza na dobit

Stambene zajednice – poreska i računovodstvena pitanja za obveznike poreza na dobit

Stambena zajednica koja je obveznik poreza na dobit, tj. koja ostvaruje prihode na tržištu, trebalo bi da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za potrebe utvrđivanja poreza na dobit. Stambene zajednice – obveznici poreza na dobit pravnih lica sastavljaju poreski bilans na obrascu PBN 1 i iskazuju poresku obavezu u poreskoj prijavi – Obrascu PDP. Ove izveštaje stambene zajednice zakonom nisu dužne da dostavljaju Agenciji za privredne registre.

Kada stambena zajednica ne ostvaruje prihode na tržištu, nije obveznik poreza na dobit i nije dužna da nadležnom poreskom organu dostavi praznu poresku prijavu i poreski bilans.

Kao najčešći oblik ostvarivanja prihoda na tržištu su prihodi ostvareni od izdavanja u zakup zajedničkih delova zgrade (tavanski prostor, podrum, sušionica za veš, fasade, krov, dimnjaci i drugo).

Poreska osnovica poreza na dobit utvrđuje se tako što se od prihoda ostvarenih na tržištu oduzimaju odgovarajući rashodi koji su nastali u vezi sa prihodima ostvarenim na tržištu. Ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju u celini ili srazmerno sa učešćem prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika.

Rashodi koji nisu nastali u vezi sa prihodima ostvarenim na tržištu, već su isključivo vezani za obavljanje delatnosti stambene zajednice, ne iskazuju se u poreskom bilansu.

Rok za podnošenje poreskog bilansa PBN 1 i poreske prijave PDP je 180 dana od isteka perioda za koji se podnosi poreska prijava tj. 29. juni tekuće godine za prethodnu godinu za koju se utvrđuje porez (ako 29 juni padne u neradni dan rok za podnošenje je prvi naredni radni dan).

Stopa poreza na dobit je 15%.

Stambena zajednica kao nedobitna organizacija nema obavezu plaćanja mesečnih akontacija poreza na dobit u toku godine.

Članom 44. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018) propisano je pravo na oslobođenje od plaćanja porezna na dobit, kao i uslovi pod kojima to pravo može da se ostvari. U skladu sa ovim članom zakona oslobađa se plaćanja poreza na dobit nedobitna organizacija koja u poreskom periodu ostvari višak prihoda nad rashodima do 400.000 dinara.

Stambene zajednice