Registrovati šifru delatnosti za DOO ili PR

Registrovati šifru delatnosti za DOO ili PR

Registrovati šifru delatnosti za DOO ili PR, tj. preduzetnika ili preduzetnika paušalca je jednostavno. Šifra delatnosti se registruje u APR-u i to u postupku osnivanja DOO ili preduzetnika, ili u postupku promene podataka od značaja.

Možete registrovati samo jednu šifru delatnosti kao pretežnu delatnost, bilo da osnivate DOO ili preduzetničku radnju.

Svakako, možete obavljati i sve druge delatnosti koje su Zakonom dozvoljene i za koje nije potrebno da prethodno pribavite posebne dozvole ili licence. U izuzetnim slučajevima, za obavljanje određenih delatnosti potrebno je da registrujete tačno zakonom propisanu šifru delatnosti (na primer turističke agencije).

Pretežna delatnost koju treba da odaberete je ona delatnost od koje ćete imati najviše prihoda.

Sve šifre delatnosti navedene su u Uredbi o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) i razvrstane su po sektorima, oblastima, granama i grupama. Šifra delatnosti se sastoji od 4 cifara i to prve dve označavaju oblast, treća granu a četvrta grupu delatnosti. Na Primeru, koji dajemo u kraju teksta, možete videti opise oblasti, grane i grupe za oblast 62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti. U Uredbi su dati i dodatni opisi za svaku šifru delatnosti, to jest šta data šifra delatnosti obuhvata ili ne obuhvata od poslova. Dakle, možete lako i sami odrediti pravu šifru delatnosti koju ćete registrovati.

Ono što je važno da unapred znate jeste koje i kolike poreske obaveze sa sobom povlači odabrana šifra delatnosti. Da li odabirom druge srodne šifre delatnosti možete uticati da poreske obaveze budu niže, a opet u skladu sa zakonom.

Naročito, ako poslovanje počinjete sa obavljanjem više različitih delatnosti i niste sigurni koja će od njih, do kraja poreskog perioda, biti pretežna. Ponekad je bolje da se oko odabira prave šifre delatnosti posavetujete sa računovođom ili poreskim savetnikom.

Samo određene šifre delatnosti mogu biti paušalno oporezovane.

Na sajtu Poreske uprave možete preuzeti aktuelnu Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje. U Uredbi je naveden spisak svih šifri delatnosti koje mogu biti paušalno oporezovane. Obratite pažnju da, pored pravilno odabrane šifre delatnosti, ispunite i uslove iz člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana. Jedan od datih uslova je da ne pređete limit od 6.0000.000,00 dinara ukupnog prometa u godini. To je uslov za ostanak u paušalu. Isto tako, tokom poslovanja ostvaren prihod preduzetnika ne sme da pređe limit od 8.000.000,00 dinara u prethodnih 365 uzastopnih dana. U suprotnom, automatski gubite status paušalca i ulazite u sistem PDV-a.

Šifre delatnosti za PAUŠAL

Takođe, i u našem tekstu Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce možete pronaći korisne informacije o šiframa delatnosti za paušalno oporezivanje i Spisak svih šifara za paušalne delatnosti sa napomenama. U tekstu smo analizirali Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje. Dali smo smernice kako ostati u paušalu, kako odabrati pravu šifru delatnosti, kako do niže poreske osnovice.

***

Pronađi brzo i lako šifru delatnosti

*

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Uredba o klasifikaciji delatnosti, na predloženom linku, podeljena je na devet strana. Dajemo popis strana sa opsegom (4 cifre) šifara delatnosti na njima. Kako bi ste brže odredili na kojoj je strani opis željene delatnosti, prvo u narednom podnaslovu Pregledi po sektorima i oblastima (01,02, …) potražite pravu oblast tj. prve 2 cifre šifre željene delatnosti:

 1. strana 0111 do 1082
 2. strana 1083 do 2060
 3. strana 2061 do 2660
 4. strana 2670 do 3320
 5. strana 3511 do 4399
 6. strana 4511 do 4799
 7. strana 4910 do 6399
 8. strana 6411 do 8299
 9. strana 8411 do 9900

**

Pregled po sektorima (A, B…) i oblasitma (01, 02…):

U nastavku je popis sektora i oblasti (prve dve od 4 cifara šifre delatnosti) iz Uredbe o klasifikaciji delatnosti:

A – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti; 02 Šumarstvo i seča drveća; 03 Ribarstvo i akvakulture

B – RUDARSTVO

05 Eksploatacija uglja; 06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa; 07 Eksploatacija ruda metala; 08 Ostalo rudarstvo; 09 Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda; 11 Proizvodnja pića; 12 Proizvodnja duvanskih proizvoda; 13 Proizvodnja tekstila; 14 Proizvodnja odevnih predmeta; 15 Proizvodnja kože i predmeta od kože; 16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja; 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira; 18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa; 19 Proizvodnja koksa i derivata nafte; 20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda; 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata; 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; 23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala; 24 Proizvodnja osnovnih metala; 25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja; 26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda; 27 Proizvodnja električne opreme; 28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme; 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica; 30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava; 31 Proizvodnja nameštaja; 32 Ostale prerađivačke delatnosti; 33 Popravka i montaža mašina i opreme

D – SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

E – SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI

36 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode; 37 Uklanjanje otpadnih voda; 38 Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija; 39 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

F – GRAĐEVINARSTVO

41 Izgradnja zgrada; 42 Izgradnja ostalih građevina; 43 Specijalizovani građevinski radovi

G – TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

45 Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala; 46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; 47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

H – SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

49 Kopneni saobraćaj i cevovodni transport; 50 Vodeni saobraćaj; 51 Vazdušni saobraćaj; 52 Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju; 53 Poštanske aktivnosti

I – USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE

55 Smeštaj; 56 Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

J – INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

58 Izdavačke delatnosti; 59 Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa; 60 Programske aktivnosti i emitovanje; 61 Telekomunikacije; 62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti; 63 Informacione uslužne delatnosti

K – FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA

64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova; 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja; 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

L – POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68 Poslovanje nekretninama

M – STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI

69 Pravni i računovodstveni poslovi; 70 Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem; 71 Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize; 72 Naučno istraživanje i razvoj; 73 Reklamiranje i istraživanje tržišta; 74 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti; 75 Veterinarske delatnosti

N – ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI

77 Iznajmljivanje i lizing; 78 Delatnosti zapošljavanja; 79 Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti; 80 Zaštitne i istražne delatnosti; 81 Usluge održavanja objekata i okoline; 82 Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti

O – DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

84 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

P – OBRAZOVANJE

85 Obrazovanje

Q – ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

86 Zdravstvene delatnosti; 87 Socijalna zaštita sa smeštajem; 88 Socijalna zaštita bez smeštaja

R – UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA

90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti; 91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti; 92 Kockanje i klađenje; 93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

S – OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI

94 Delatnosti udruženja; 95 Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; 96 Ostale lične uslužne delatnosti

T – DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

97 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu; 98 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

U – DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA

99 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

***

Primer opisa oblasti, grane i grupe šifre delatnosti

U nastavku je deo iz Uredbe o klasifikaciji delatnosti (oblast 62, grana 62.0, grupe 62.01 – 62.09) kao primer:

Sektor J – INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

62 Računarsko programiranje, konsult. i s tim povezane delatnosti

Obuhvata stručne aktivnosti na polju informacione tehnologije: pisanje, modifikovanje, testiranje i održavanje softvera; planiranje i projektovanje računarskih sistema kojima se integriše računarski hardver, softver i komunikaciona tehnologija; upravljanje računarskim sistemima klijenata na licu mesta i/ili uređajima za obradu podataka; ostale profesionalne i tehničke aktivnosti koje su u vezi s računarima.

62.0 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti.

62.01   Računarsko programiranje

Obuhvata:

 • pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera; uključuje i pisanje programa na osnovu uputstva korisnika
 • projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i inplementacija:
 • sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)
 • aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)
 • baza podataka
 • veb stranica
 • prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema

Ne obuhvata:

 • izdavanje softverskih paketa, del. 58.29
 • prevođenje ili prilagođavanje nepodešenog softvera za određeno tržište, za svoj račun, del. 58.29
 • planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacionu tehnologiju, čak i kada obezbeđivanje softvera predstavlja integralni deo, del. 62.02
62.02   Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

Obuhvata:

 • planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika

Ne obuhvata:

 • prodaju hardvera i softvera, del. 46.51 i 47.41
 • instaliranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
 • instalaciju personalnih računara, del. 62.09
 • instalaciju softvera, oporavljanje nakon havarije ili pada računarskog sistema, del. 62.09
62.03   Upravljanje računarskom opremom

Obuhvata:

 • obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške
62.09   Ostale usluge informacione tehnologije

Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:

 • usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery)
 • instaliranje personalnih računara
 • usluge instalacije softvera

Ne obuhvata:

 • montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
 • računarsko programiranje, del. 62.01
 • konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02
 • upravljanje računarskom opremom, del. 62.03
 • obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11
Registrovati šifru delatnosti

Treba Vam usluga registracije šifre delatnosti u APR-u?

Mi pružamo usluge registracije osnivanja, proimene ili zatvaranja DOO i preduzetnika u APR-u. Možemo Vam pomoći i oko otvaranja računa u banci, pripreme poslovnih dokumenata, računovodstvenih, pravnih i administrativno-finansijskih poslova. Pozovite nas za više informacija.

KONTAKT

office@beoecc.rs