Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dostupan je od 01. januara 2019.godine.

Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dostupan je od 01. januara 2019.godine.

Od 01.januara 2019.godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije (LPA) u koji su prebačeni podaci 145 lokalnih poreskih administracija.

Na portalu LPA (Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije) se mogu pribaviti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima. Korisnici ovih informacija su građani, privreda i država.

Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije ima sledeće opcije:
– Pregled i podnošenje poreskih prijava,
– Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije:
– Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom,
– Korisničkim imenom i lozinkom (važe stari pristupni podaci).

Od sredine 2020.godine omogućena je prijava i dvofaktorskom autentifikacijom:

LPA prijava online

Ukoliko se poreski obveznik autenifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ima pristup svim gore pomenutim opcijama. Može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše, da ima uvid u Pregled utvrđenih obaveza ili u upit stanja (poreskih kartica).

Dajemo spisak poreskih prijava koje poreski obveznik može da podnese preko portala LPA:

  • Prijava o utvrđenom porezu na imovinu pravnih lica (PPI-1),
  • Prijava o utvrđenom porezu na imovinu fizičkih lica (PPI-2),
  • Prijava za utvrđivanje lokalne KT za isticanje firme na poslovnom prostoru – tzv. firmarina,
  • Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – EKO taksa.

Prijavom dvofaktorskom autentifikacijom omogućeno je obveznicima oko 98% usluga, i to na njihovim pametnim uređajima. Potrebno je samo da obveznik instalira potrebnu aplikaciju na mobilnom telefonu ili tabletu.

Poreski obveznik autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja. To znači da nema mogućnost podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije LPA.

Na portalu LPA – Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dato je Uputstvo za korisnike.

Izvor: LPA

Poručite naše usluge za pripremu i podnošenje poreskih prijava preko LPA portala

na email office@beoecc.rs

BEOECC