Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Dana 31.12.2018.godine, u Agenciji za privredne registre (APR) je, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. list RS“, br. 41/18), uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Ovlašćena lica u pravnim licima i drugim subjektima, koji su osnovani do 31.decembra 2018.godine, dužna su da evidentiraju podatke u ovu evidenciju najkasnije do 31.01.2019.godine. Evidentiranje podataka se vrši u skladu sa Zakonom kao i Pravilnikom o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika registrovanog subjekta („Službeni glasnik RS“, br. 94/18 od 07.decembra 2018).

Pravna lica koja su osnovana nakon ovog datuma, u obavezi su da izvrše registraciju stvarnih vlasnika u roku od 15 dana, od datuma osnivanja.

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika odnosi se na:

 • privredna društva (javna akcionarska društva ne),
 • zadruge,
 • ogranke stranih privrednih društava,
 • poslovna udruženja i udruženja (nemaju obavezu: političke stranke, sindikati, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice),
 • fondacije i zadužbine,
 • ustanove,
 • predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Ovu obavezu nemaju:

 • privredna društva, javna preduzeća i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član ili osnivač, odnosno ako je vlasništvo 100%,
 • organizacije za obavezno socijalno osiguranje, kao ni njihovi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava,
 • javna akcionarska društva,
 • političke stranke, sindikati, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice.

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je stupio na snagu u junu 2018.godine, uvedena je obaveza registracije svih fizičkih lica koja na bilo koji način imaju 25 odsto ili više vlasništva u nekom pravnom licu, odnosno imaju glavni uticaj na vođenje poslova ili obezbeđuju novac za poslovanje pravnih lica.

Stvarni vlasnik kapitala je fizičko lice koje:

 1. je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;
 2. posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
 3. Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
 4. je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;
 5. je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika;
 6. je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta, ako stvarnog vlasnika nije moguće utvrditi na napred navedene načine.

Za nepostupanje po odredbama ovog zakona, propisane su stroge krivične sankcije – zatvor u trajanju od tri meseca do pet godina, odnosno novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, i od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u firmi.

Na sajtu APR-a možete pronaći sledeća uputstva:

 • Vodić za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju;
 • Korisničko uputstvo za korišćenje same aplikacije;
 • Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Ukoliko se ne snađete sa uputstvima, na raspolaganju Vam je tehnička podrška APR-a, koja pruža pomoć oko aplikacije sistema za centralno prijavljivanje korisnika. Takođe, dostupna je i e-mail adresa na koju možete slati pitanja vezana za postupak evidentiranja.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika – pristup evidenciji

Registracija stvarnih vlasnika

Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potreba usluga evidencije stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika APR-a.