Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce možete pronaći u Prilogu 1. na kraju Uredbe, koju dajemo u nastavku.

Uredbu možete preuzeti u PDF dokumentu ovde. Dodatne informacije o izboru šifre delatnosti možete pogledati na našoj stranici ovde.

UREDBA SA PRILOGOM 1

На основу члана 41. став 5. Закона о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19)

Влада доноси

УРЕДБУ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

(„Службени гласник РС“ бр. 94/19, 96/19 – исправка, 156/20)

Предмет уређивања

Члан 1.

            Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон).

Услови за паушално опорезивање

Члан 2.

            Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности који испуњава услове за паушално опорезивање прописане чланом 40. Закона (у даљем тексту: предузетник паушалац) може да поднесе захтев за паушално опорезивање Пореској управи.

Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

Члан 3.

            Ради утврђивања висине паушалног прихода, као основице пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: порез), предузетници паушалци се разврставају у групе, и то тако да једну групу чине сви предузетници паушалци који обављају исту претежну делатност.

            У смислу ове уредбе, сматра се да предузетник паушалац као претежну обавља ону делатност која је као таква регистрована код надлежне организације, односно било коју делатност од чијег обављања је у пореском периоду остварио виши износ прихода у односу на ону коју је регистровао као претежну делатност.

             Предузетник паушалац коме се током пореског периода промени претежна делатност, о томе доставља пореску пријаву пореском органу, најкасније до 31. јануара наредне године у односу на годину у којој је дошло до промене претежне делатности.

             Предузетнику паушалцу који пореску пријаву из става 3. овог члана поднесе у прописаном року, пореска обавеза се утврђује у складу са промењеном претежном делатношћу почев за наредни порески период у односу на порески период у коме је променио претежну делатност.

             Уколико предузетник паушалац не поднесе благовремено пореску пријаву из става 3. овог члана, порески орган може да му утврди пореску обавезу узимајући у обзир чињеницу промене претежне делатности, за период који почиње од првог дана пореског периода за који је утврђена промена претежне делатности.

             Групе из става 1. овог члана наведене су по шифрама, називима и коефицијентима делатности у Прилогу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, а према делатностима из подзаконског акта којим се прописује класификација делатности.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода

Члан 4.

             Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама из члана 3. ове уредбе одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици Србији (у даљем тексту: Република), граду, општини, односно градској општини, према објављеним подацима републичког органа надлежног за послове статистике за последњих 12 месеци (у даљем тексту: просечна месечна зарада).

             Полазна основица за утврђивање паушалног прихода по групама у које су разврстани предузетници паушалци утврђује се тако што се просечна месечна зарада остварена у граду, општини, односно градској општини помножи са бројем запослених у граду, општини, односно градској општини на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике и са коефицијентом делатности из Прилога 1, а затим подели са бројем становника у граду, општини, односно градској општини, на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике.

             Изузетно од става 2. овог члана, полазна основица из става 1. овог члана за предузетнике паушалце са седиштем на територији града Београда, која обухвата подручје општина Вождовац, Врачар, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Нови Београд, Земун и Чукарица утврђује се тако што се збир производа просечне месечне зараде остварене у свакој од тих градских општина и броја запослених у свакој од тих градских општина, на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике, помножи са коефицијентом делатности из Прилога 1, а затим подели са укупним бројем становника у свим тим градским општинама на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике.

             Изузетно од става 2. овог члана, полазна основица за следеће делатности утврђује се тако што се просечна месечна зарада остварена у Републици помножи са бројем запослених у Републици на основу последњег објављеног податка републичког органа надлежног за послове статистике и са коефицијентом делатности из Прилога 1 (у складу са податком о претежној делатности у решењу о регистрацији предузетника), а затим подели са бројем становника у Републици на основу последњег објављеног податка републичког органа надлежног за послове статистике:

Шифра делатностиНазив делатности
4932Такси превоз
4939Остали превоз путника у копненом саобраћају
5911Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма
6201Рачунарско програмирање
6202Консултантске делатности у области информационе технологије
6209Остале услуге информационе технологије
6311Обрада података, хостинг и сл.
6312Веб портали
6399Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте
7022Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
7111Архитектонска делатност
7112Инжењерске делатности и техничко саветовање
7410Специјализоване дизајнерске активности
9001Извођачка уметност
9002Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

             Предузетнику паушалцу коме је регистрована претежна делатност у регистру привредних субјеката као делатност која није наведена у Прилогу 1 , порески орган ће утврдити коефицијент делатности тако што ће ту регистровану делатност уподобити некој од наведених у Прилогу 1 , полазећи од критеријума профитабилности и обима промета.

Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

Члан 5.

             Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређена у складу са чланом 4. ове уредбе, умањује се, односно повећава, применом елемената из члана 41. став 4. Закона, и то:

            1) регистровано седиште обвезника, тако што се полазна основица за следеће шифре делатности:

Шифра делатностиНазив делатности
1071Производња хлеба, свежег пецива и колача
1512Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева
1814Књиговезачке и сродне услуге
3314Поправка електричне опреме
5610Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
7420Фотографске услуге
8211Комбиноване канцеларијско-административне услуге
8219Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка
8621Општа медицинска пракса
8622Специјалистичка медицинска пракса
8623Стоматолошка пракса
8690Остала здравствена заштита
9329Остале забавне и рекреативне делатности
9511Поправка рачунара и периферне опреме
9521Поправка електронских апарата за широку употребу
9522Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме
9523Поправка обуће и предмета од коже
9525Поправка сатова и накита
9529Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство
9601Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа
9602Делатност фризерских и козметичких салона
9604Делатност неге и одржавања тела

помножи са коефицијентом зоне, према зонама утврђеним у складу са законом којим се уређује опорезивање имовине, тако да за град, општину, односно градску општину у којој је за потребе опорезивања имовине:

                        (1) утврђена једна зона – коефицијент зоне износи 1;

                        (2) утврђене две зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, односно 0,9, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону више вредности непокретности;

                        (3) утврђене три зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, 0,9, односно 0,8, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности;

                        (4) утврђене четири зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, односно 0,8, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности;

                        (5) утврђено пет до седам зона – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 и 0,7, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности, 1,0 за другу, 0,9 за трећу, 0,8 за четврту и пету и 0,7 за шесту и седму зону према вредности непокретности;

                        (6) утврђено осам или више зона – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 и 0,7, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности, 1,0 за другу и трећу, 0,9 за четврту и пету, 0,8 за шесту и 0,7 за седму и остале зоне према вредности непокретности;

            2) време које је протекло од регистрације, и то тако што се за предузетника код кога је на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица од регистрације прошло:

                        (1) највише 12 месеци – полазна основица множи са коефицијентом 0,8;

                        (2) више од 12 али не више од 24 месеца – полазна основица множи са коефицијентом 0,85;

                        (3) више од 24 али не више од 36 месеца – полазна основица множи са коефицијентом 0,9;

                        (4) више од 36 месеци – полазна основица множи са коефицијентом 1;

а изузетно од подтач. (1)-(4) ове тачке, за обвезника који је у периоду краћем од 18 месеци пре регистрације био регистрован код надлежне организације за обављање делатности, полазна основица множи се са коефицијентом који износи 1;

            3) старост обвезника и његова радна способност, и то тако што се:

                        (1) за обвезнике који су на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, као и на обвезнике који су на дан 31. децембар године за коју се утврђује пореска основица старији од 55 година, примењује коефицијент који износи 0,9;

                        (2) изузетно од подтачке (1) ове тачке, за обвезнике који су на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, као и за обвезнике који су на дан 31. децембра године за коју се утврђује пореска основица старији од 60 година, примењује коефицијент који износи 0,7 ако су регистровани за обављање следећих делатности:

Шифра делатностиНазив делатности
6910Правни послови
7111Архитектонска делатност
7112Инжењерске делатности и техничко саветовање
7500Ветеринарска делатност
8621Општа медицинска пракса
8622Специјалистичка медицинска пракса
8623Стоматолошка пракса
8690Остала здравствена заштита

                        (3) за обвезнике којима је утврђена смањена радна способност који имају статус особа са инвалидитетом, примењује се коефицијент од 0,85 (статус особе са инвалидитетом доказује се решењем надлежне институције);

                        (4) за обвезнике који одсуствују дуже од 90 дана због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, примењује се коефицијент од 0,85 током трајања одсуства из наведених разлога;

            4) остале околности које утичу на остваривање добити, и то тако што се за обвезнике који обављају делатности које спадају у старе занате, у складу са прописима који регулишу сертификацију старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности, примењује коефицијент у износу од 0,5.

             Кумулативни производ коефицијената из става 1. овог члана не може бити мањи од 0,5.

             Коефицијенти из става 1. овог члана не примењују се на делатност 4932 (такси превоз).

Прелазне одредбе

Члан 6.

             У случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза утврђени износ основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за претходну годину, примењиваће се повећање од 10% годишње док износ обавезе не достигне износ који је у складу са новим начином обрачуна, закључно за 2022. годину.

             Изузетно од става 1. овог члана, повећања обавезе веће од 10% ће се применити у случају када је резултат промене шифре делатности, општине и/или места на којем је обвезник регистрован.

             Изузетно од става 2. овог члана, не сматра се променом општине у смислу става 2. овог члана када обвезник који има регистровано седиште на једној од општина на територији града Београда која обухвата подручје општина из члана 4. став 3. ове уредбе изврши промену седишта тако да региструје седиште на другој општини на територији града Београда из члана 4. став 3. ове уредбе, као и када обвезник који има регистровано седиште на једној од општина на територији неког другог града изврши промену седишта тако да региструје седиште на другој општини на територији тог града.

             За обвезника код кога је на дан 1. јануара године за коју се утврђује пореска основица од прве регистрације прошло мање од 36 месеци и који је на дан 31. децембра године за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, коефицијент делатности за 2020, 2021. и 2022. годину се утврђује у износу коефицијента делатности који је утврђен за 2023. и наредне године.

             Предузетнику паушалцу који након прекида обављања делатности, а који прекид је започео најкасније 2017. године, подноси пријаву за наставак обављања делатности, основица се утврђује тако што се ограничење повећања основице из става 1. овог члана од 10% примењује на последњи износ основице који је утврђен пре прекида обављања делатности.

             За предузетнике паушалце са седиштем на територији града Београда која обухвата подручје општина из члана 4. став 3. ове уредбе, као и за предузетнике паушалце са седиштем на једној од општина на територији неког другог града, којима је услед промене седишта у смислу става 2. овог члана за 2020. годину повећана основица за више од 10%, коефицијент делатности за 2021. и 2022. годину се утврђује у износу коефицијента делатности који је утврђен за 2023. и наредне године.

Престанак важења уредбе

Члан 7.

            Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС”, бр. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17, 86/18 и 69/19).

Ступање на снагу

Члан 8.

            Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce

ПРИЛОГ 1

Koeficijent delatnosti

Šifra delatnostiNaziv delatnosti2020. god.2021. god.2022. god.2023. god. i dalje
0111Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica0.9120.8180.7550.711
0112Gajenje pirinča1.9941.7871.6501.554
0113Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka2.3292.0881.9281.815
0114Gajenje šećerne trske1.9941.7871.6501.554
0115Gajenje duvana1.9941.7871.6501.554
0116Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana1.9941.7871.6501.554
0119Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka2.0331.8231.6821.584
0121Gajenje grožđa2.2882.0521.8941.783
0124Gajenje jabučastog i koštičavog voća1.7151.5381.4191.337
0125Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća2.0991.8821.7371.636
0127Gajenje biljaka za pripremanje napitaka1.9591.7561.6211.526
0128Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja1.1911.0680.9860.928
0129Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka1.4721.3201.2191.147
0130Gajenje sadnog materijala1.9591.7561.6211.527
0141Uzgoj muznih krava1.7461.5661.4451.361
0142Uzgoj drugih goveda i bivola1.6471.4771.3631.284
0143Uzgoj konja i drugih kopitara1.7641.5821.4601.375
0145Uzgoj ovaca i koza1.1841.0610.9800.923
0146Uzgoj svinja1.6581.4871.3721.292
0147Uzgoj živine1.6761.5031.3871.306
0149Uzgoj ostalih životinja2.0481.8361.6951.596
0150Mešovita poljoprivredna proizvodnja1.9351.7351.6021.508
0161Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada2.1801.9551.8051.699
0162Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja1.5861.4221.3131.236
0163Aktivnosti posle žetve1.8481.6571.5291.440
0210Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti1.8391.6481.5221.433
0220Seča drveća1.7811.5971.4741.388
0230Sakupljanje šumskih plodova1.3431.2041.1111.047
0240Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom1.9471.7461.6121.518
0312Slatkovodni ribolov1.9021.7061.5741.483
0322Slatkovodne akvakulture2.8882.5892.3902.250
0811Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede2.5922.3232.1452.020
0812Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina2.3312.0901.9291.816
0899Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala2.5612.2962.1191.995
0990Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda1.1821.0600.9790.921
1011Prerada i konzervisanje mesa2.4682.2132.0421.923
1012Prerada i konzervisanje živinskog mesa2.6942.4162.2302.100
1013Proizvodnja mesnih prerađevina2.8092.5182.3252.189
1020Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca1.6651.4931.3781.298
1031Prerada i konzervisanje krompira1.9801.7751.6381.543
1032Proizvodnja sokova od voća i povrća2.0651.8521.7091.609
1039Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća1.8211.6331.5071.419
1041Proizvodnja ulja i masti1.5651.4031.2961.220
1042Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti1.8191.6301.5051.417
1051Prerada mleka i proizvodnja sireva2.2011.9741.8221.716
1052Proizvodnja sladoleda3.2812.9422.7152.557
1061Proizvodnja mlinskih proizvoda2.3742.1291.9651.850
1062Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda2.5292.2672.0931.971
1071Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača2.7112.4312.2442.113
1072Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača2.5882.3202.1422.017
1073Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna2.7742.4872.2962.162
1081Proizvodnja šećera1.8191.6301.5051.417
1082Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda1.7521.5711.4501.366
1083Prerada čaja i kafe1.7761.5921.4691.384
1084Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani1.6631.4911.3761.296
1085Proizvodnja gotovih jela2.2432.0111.8561.748
1086Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane2.4022.1541.9881.872
1089Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda1.9951.7891.6511.555
1091Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje2.0421.8311.6901.591
1092Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce4.1933.7593.4703.268
1101Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića2.1861.9601.8091.703
1102Proizvodnja vina od grožđa2.3042.0661.9071.796
1103Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina1.8471.6561.5291.440
1105Proizvodnja piva3.5153.1512.9092.739
1106Proizvodnja slada1.8191.6301.5051.417
1107Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode1.7651.5821.4611.376
1310Priprema i predenje tekstilnih vlakana1.4751.3221.2201.149
1320Proizvodnja tkanina1.6891.5141.3981.316
1330Dovršavanje tekstila1.8421.6511.5241.435
1391Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala1.5671.4051.2971.221
1392Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće2.1761.9511.8011.695
1393Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod1.3421.2031.1111.046
1394Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža1.4351.2871.1881.119
1395Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće2.0281.8181.6781.581
1396Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila2.2392.0071.8531.745
1399Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta2.0101.8021.6641.567
1411Proizvodnja kožne odeće2.2952.0581.8991.789
1412Proizvodnja radne odeće2.1141.8961.7501.648
1413Proizvodnja ostale odeće2.0851.8691.7251.625
1414Proizvodnja rublja1.9611.7581.6231.528
1419Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora2.1741.9491.7991.694
1420Proizvodnja proizvoda od krzna2.5132.2532.0801.958
1431Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa1.7741.5901.4681.382
1439Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće1.5391.3801.2731.199
1511Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna2.0511.8391.6981.599
1512Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa1.9761.7711.6351.540
1520Proizvodnja obuće2.2442.0121.8571.749
1610Rezanje i obrada drveta2.2692.0351.8781.769
1621Proizvodnja furnira i ploča od drveta2.3982.1501.9851.869
1622Proizvodnja parketa3.8343.4373.1732.988
1623Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata2.7502.4652.2762.143
1624Proizvodnja drvne ambalaže2.3912.1441.9791.863
1629Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća1.9141.7161.5841.492
1712Proizvodnja papira i kartona3.1002.7802.5662.416
1721Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona2.5702.3052.1272.003
1722Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu2.3692.1241.9611.847
1723Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira2.7272.4452.2572.125
1724Proizvodnja tapeta3.1622.8352.6172.464
1729Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona2.2512.0181.8631.754
1811Štampanje novina2.1461.9241.7761.672
1812Ostalo štampanje2.6882.4102.2242.094
1813Usluge pripreme za štampu3.1212.7982.5832.432
1814Knjigovezačke i srodne usluge2.7442.4602.2712.139
1820Umnožavanje snimljenih zapisa3.5483.1812.9362.765
1910Proizvodnja produkata koksovanja1.7541.5731.4521.367
2012Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata2.5602.2962.1191.995
2013Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija1.9271.7281.5951.502
2014Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija1.3631.2221.1281.062
2015Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja2.1761.9511.8001.695
2016Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima1.9571.7551.6201.525
2030Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova2.6202.3492.1682.042
2041Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje1.8431.6531.5261.437
2042Proizvodnja parfema i toaletnih preparata2.1141.8961.7501.648
2052Proizvodnja sredstava za lepljenje3.7993.4063.1442.960
2053Proizvodnja eteričnih ulja1.5211.3641.2591.186
2059Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda2.7362.4532.2642.132
2211Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila2.2912.0541.8961.785
2219Proizvodnja ostalih proizvoda od gume3.1222.7992.5842.433
2221Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike2.8582.5622.3652.227
2222Proizvodnja ambalaže od plastike2.8732.5762.3782.239
2223Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo2.8982.5982.3982.258
2229Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike3.1372.8132.5962.445
2311Proizvodnja ravnog stakla2.3582.1141.9511.837
2312Oblikovanje i obrada ravnog stakla2.8242.5322.3372.201
2313Proizvodnja šupljeg stakla1.8511.6591.5321.442
2319Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode1.9371.7371.6031.509
2320Proizvodnja vatrostalnih proizvoda2.5702.3042.1262.002
2331Proizvodnja keramičkih pločica i ploča2.9892.6802.4742.329
2332Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline2.5262.2652.0911.969
2341Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta1.6871.5131.3971.315
2343Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike2.5802.3142.1362.011
2349Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda2.0041.7961.6581.561
2352Proizvodnja kreča i gipsa1.7681.5851.4631.378
2361Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo2.8052.5142.3212.186
2362Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo1.9611.7581.6231.528
2363Proizvodnja svežeg betona2.6992.4202.2342.103
2364Proizvodnja maltera2.3352.0931.9321.820
2365Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima1.6301.4621.3491.271
2369Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa2.3592.1151.9531.839
2370Sečenje, oblikovanje i obrada kamena3.0762.7582.5462.397
2391Proizvodnja brusnih proizvoda1.6401.4701.3571.278
2399Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala3.2222.8882.6662.511
2420Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga2.2081.9801.8271.721
2433Hladno oblikovanje profila2.0701.8561.7131.613
2441Proizvodnja plemenitih metala2.6462.3722.1902.062
2442Proizvodnja aluminijuma2.3152.0751.9161.804
2445Proizvodnja ostalih obojenih metala5.5845.0064.6214.351
2451Livenje gvožđa4.7854.2903.9603.729
2453Livenje lakih metala3.3442.9982.7682.606
2454Livenje ostalih obojenih metala3.1142.7922.5772.427
2511Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija2.7832.4952.3032.169
2512Proizvodnja metalnih vrata i prozora2.5242.2632.0891.967
2521Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje2.3462.1031.9421.828
2529Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera3.0992.7792.5652.415
2530Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje2.4902.2322.0611.940
2540Proizvodnja oružja i municije4.2623.8213.5273.321
2550Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha1.6161.4491.3381.260
2561Obrada i prevlačenje metala2.8412.5472.3512.214
2562Mašinska obrada metala2.7472.4632.2732.141
2571Proizvodnja sečiva1.6761.5031.3871.306
2572Proizvodnja brava i okova2.2562.0221.8671.758
2573Proizvodnja alata2.7542.4692.2792.146
2591Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže1.4901.3361.2331.161
2592Proizvodnja ambalaže od lakih metala2.4342.1822.0141.897
2593Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga2.6202.3492.1682.042
2594Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda3.0252.7122.5032.357
2599Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda2.8172.5262.3322.196
2611Proizvodnja elektronskih elemenata2.7332.4502.2622.130
2612Proizvodnja štampanih elektronskih ploča3.4873.1262.8862.717
2620Proizvodnja računara i periferne opreme3.0532.7372.5272.379
2630Proizvodnja komunikacione opreme2.4822.2252.0541.934
2640Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju2.7572.4722.2822.148
2651Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata3.1552.8292.6112.459
2652Proizvodnja satova2.3012.0631.9041.793
2660Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme2.2281.9971.8441.736
2670Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme2.4442.1912.0231.905
2711Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora2.4252.1752.0071.890
2712Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom3.0202.7082.4992.353
2720Proizvodnja baterija i akumulatora2.1551.9321.7831.679
2731Proizvodnja kablova od optičkih vlakana3.1352.8102.5942.443
2732Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova3.6703.2903.0372.860
2740Proizvodnja opreme za osvetljenje2.4942.2362.0641.944
2751Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo2.3402.0981.9361.823
2752Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo1.9791.7751.6381.543
2790Proizvodnja ostale električne opreme2.6282.3572.1752.048
2811Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila2.3312.0901.9291.817
2812Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja2.7902.5012.3092.174
2813Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora2.5432.2802.1051.982
2814Proizvodnja ostalih slavina i ventila3.6133.2392.9902.816
2815Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata2.7012.4212.2352.105
2821Proizvodnja industrijskih peći i gorionika3.3523.0062.7742.613
2822Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje2.7792.4922.3002.166
2824Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima2.3072.0681.9091.798
2825Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo2.7932.5042.3112.177
2829Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene2.6312.3592.1772.050
2830Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo2.5882.3202.1422.017
2841Proizvodnja mašina za obradu metala2.5552.2902.1141.991
2849Proizvodnja ostalih alatnih mašina2.2662.0321.8751.766
2892Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo2.4112.1611.9951.879
2893Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana2.7572.4722.2822.149
2894Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože1.7481.5671.4471.362
2895Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona2.2932.0561.8981.787
2896Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume3.2632.9262.7012.543
2899Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene2.9032.6022.4022.262
2910Proizvodnja motornih vozila3.4273.0722.8362.671
2920Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice2.1201.9011.7541.652
2931Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila2.5442.2802.1051.982
2932Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila2.3192.0791.9191.807
3011Izgradnja brodova i plovnih objekata2.5932.3252.1462.021
3012Izrada čamaca za sport i razonodu4.1223.6963.4113.212
3020Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila2.9272.6242.4232.281
3030Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme3.2702.9312.7062.548
3092Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica2.6842.4072.2222.092
3099Proizvodnja ostale transportne opreme0.9470.8490.7840.738
3101Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore3.0462.7312.5212.374
3102Proizvodnja kuhinjskog nameštaja2.6322.3602.1782.051
3103Proizvodnja madraca2.9712.6642.4592.316
3109Proizvodnja ostalog nameštaja2.6412.3682.1852.058
3212Proizvodnja nakita i srodnih predmeta3.3503.0042.7732.611
3213Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda1.8441.6531.5261.437
3220Proizvodnja muzičkih instrumenata1.8421.6521.5251.436
3230Proizvodnja sportske opreme1.9241.7251.5921.500
3240Proizvodnja igara i igračaka2.4452.1922.0241.906
3250Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala3.1912.8612.6412.487
3291Proizvodnja metli i četki1.3071.1721.0821.019
3299Proizvodnja ostalih predmeta2.1071.8891.7441.642
3311Popravka metalnih proizvoda2.5022.2432.0711.950
3312Popravka mašina2.6332.3612.1792.052
3313Popravka elektronske i optičke opreme2.9002.6002.4002.260
3314Popravka električne opreme2.7342.4512.2632.131
3315Popravka i održavanje brodova i čamaca3.0652.7482.5362.388
3316Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica4.0643.6443.3633.167
3317Popravka i održavanje druge transportne opreme2.2051.9771.8251.718
3319Popravka ostale opreme2.5232.2622.0881.966
3320Montaža industrijskih mašina i opreme2.8242.5322.3372.201
3511Proizvodnja električne energije2.5282.2662.0921.970
3530Snabdevanje parom i klimatizacija2.9242.6212.4192.278
3600Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode3.5503.1832.9382.767
3700Uklanjanje otpadnih voda2.3872.1401.9751.860
3811Skupljanje otpada koji nije opasan2.0871.8711.7271.626
3812Skupljanje opasnog otpada2.4392.1872.0191.901
3821Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan1.6581.4861.3721.292
3831Demontaža olupina2.1911.9641.8131.707
3832Ponovna upotreba razvrstanih materijala1.9671.7641.6281.533
4110Razrada građevinskih projekata3.3252.9812.7522.591
4120Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada3.0062.6952.4882.343
4211Izgradnja puteva i autoputeva3.1082.7862.5722.422
4212Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica3.8633.4633.1973.010
4213Izgradnja mostova i tunela4.2653.8233.5293.323
4221Izgradnja cevovoda2.7452.4612.2712.139
4222Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova2.7652.4792.2882.155
4291Izgradnja hidrotehničkih objekata3.0892.7702.5572.407
4299Izgradnja ostalih nepomenutih građevina3.5843.2132.9662.793
4311Rušenje objekata3.4253.0712.8342.669
4312Pripremna gradilišta3.1312.8072.5912.440
4313Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem3.2862.9462.7192.561
4321Postavljanje električnih instalacija2.8142.5232.3292.193
4322Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema2.7692.4822.2912.158
4329Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu3.1772.8492.6302.476
4331Malterisanje3.1482.8232.6052.454
4332Ugradnja stolarije3.1262.8022.5872.436
4333Postavljanje podnih i zidnih obloga2.8422.5482.3522.215
4334Bojenje i zastakljivanje2.7172.4362.2492.118
4339Ostali završni radovi3.2392.9042.6812.524
4391Krovni radovi3.0632.7462.5352.387
4399Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi3.3422.9962.7662.604
4520Održavanje i popravka motornih vozila2.6272.3562.1742.048
4611Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda2.3072.0691.9101.798
4613Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala3.5153.1512.9092.739
4614Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona2.8552.5602.3632.225
4615Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe3.9453.5373.2653.074
4616Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože3.3833.0332.8002.636
4617Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana3.3493.0022.7712.610
4618Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda3.1742.8462.6272.474
4619Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda3.1942.8642.6432.489
4781Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama1.8911.6951.5651.474
4782Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama1.7171.5391.4211.338
4789Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama1.7741.5901.4681.382
4799Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca1.9841.7791.6421.546
4920Železnički prevoz tereta3.2152.8822.6612.505
4931Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika2.4572.2032.0331.915
4932Taksi prevoz1.2791.2561.2441.244
4939Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju2.7312.4492.2602.128
4941Drumski prevoz tereta3.0792.7602.5482.399
4942Usluge preseljenja2.2992.0611.9031.792
5030Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima2.6632.3882.2042.076
5040Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima3.2742.9352.7092.551
5110Vazdušni prevoz putnika3.6913.3093.0542.876
5210Skladištenje2.4502.1972.0281.909
5221Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju2.6902.4122.2262.096
5222Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju4.4563.9953.6883.473
5224Manipulacija teretom2.8512.5572.3602.222
5229Ostale prateće delatnosti u saobraćaju3.2472.9112.6872.531
5320Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa3.2142.8822.6602.505
5520Odmarališta i slični objekti za kraći boravak3.3983.0462.8122.648
5590Ostali smeštaj3.3983.0462.8122.648
5610Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta2.6442.3712.1882.061
5621Ketering2.8862.5872.3882.249
5629Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane2.8862.5872.3882.249
5630Usluge pripremanja i posluživanja pića2.8862.5872.3882.249
5811Izdavanje knjiga3.2812.9422.7162.557
5813Izdavanje novina2.6512.3772.1942.066
5814Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja3.2452.9092.6852.529
5819Ostala izdavačka delatnost3.3152.9722.7432.583
5821Izdavanje računarskih igara2.2892.0521.8951.784
5829Izdavanje ostalih softvera2.6382.3652.1832.056
5911Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa3.4863.1262.8852.717
5912Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa3.4783.1182.8782.710
5913Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa3.5723.2032.9562.784
5914Delatnost prikazivanja kinematografskih dela2.7682.4812.2912.157
5920Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike3.1642.8372.6182.466
6010Emitovanje radio-programa3.3883.0372.8042.640
6020Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa3.3392.9932.7632.602
6110Kablovske telekomunikacije2.9062.6062.4052.265
6120Bežične telekomunikacije3.1632.8362.6182.465
6130Satelitske telekomunikacije2.7102.4302.2432.112
6190Ostale telekomunikacione delatnosti3.3923.0412.8072.643
6201Računarsko programiranje4.2774.1764.1264.025
6202Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije4.2774.1764.1264.025
6203Upravljanje računarskom opremom3.8833.4813.2143.026
6209Ostale usluge informacione tehnologije3.4493.0922.8552.688
6311Obrada podataka, hosting i sl.3.6823.3013.0482.870
6312Veb portali3.4963.1342.8932.725
6391Delatnosti novinskih agencija3.8583.4593.1933.007
6399Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute3.2472.9112.6872.530
6622Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju2.5912.3232.1452.020
6629Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima2.9102.6092.4082.268
6910Pravni poslovi2.9422.4172.1652.102
6920Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje2.9422.4172.1652.102
7010Upravljanje ekonomskim subjektom3.6813.3003.0462.868
7021Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću3.6113.2372.9882.814
7022Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem3.6133.2402.9902.816
7111Arhitektonska delatnost3.5033.1412.8992.730
7112Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje3.7173.3333.0762.897
7120Tehničko ispitivanje i analize3.5593.1912.9452.773
7219Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama3.7933.4003.1392.956
7220Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama3.6203.2462.9962.821
7410Specijalizovane dizajnerske delatnosti3.4413.0852.8482.682
7420Fotografske usluge2.6692.3932.2092.080
7430Prevođenje i usluge tumača3.8563.4573.1913.005
7490Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti3.6463.2693.0182.842
7500Veterinarska delatnost3.8063.4123.1502.966
7711Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila3.6283.2523.0022.827
7712Iznajmljivanje i lizing kamiona6.2745.6255.1924.889
7721Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport2.7892.5012.3082.174
7722Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova3.4933.1312.8912.722
7729Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu2.6562.3812.1982.070
7731Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme4.0633.6433.3633.167
7732Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo3.7573.3683.1092.928
7733Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)2.8132.5222.3282.192
7739Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara3.4203.0662.8302.665
7810Delatnost agencija za zapošljavanje3.7333.3473.0902.910
7830Ostalo ustupanje ljudskih resursa3.5163.1522.9102.740
7911Delatnost putničkih agencija2.7892.5012.3082.174
7912Delatnost tur-operatora3.0842.7652.5522.404
7990Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima3.4543.0962.8582.691
8010Delatnost privatnog obezbeđenja3.5323.1662.9232.752
8020Usluge sistema obezbeđenja3.4183.0642.8292.664
8030Istražne delatnosti2.9302.6272.4252.283
8110Usluge održavanja objekata2.8772.5802.3812.242
8121Usluge redovnog čišćenja zgrada2.8632.5672.3692.231
8122Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme2.7732.4862.2952.161
8129Usluge ostalog čišćenja2.8442.5502.3542.216
8130Usluge uređenja i održavanja okoline2.4902.2322.0601.940
8211Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge3.3483.0022.7712.609
8219Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška2.6202.3492.1692.042
8220Delatnost pozivnih centara3.3663.0182.7852.623
8230Organizovanje sastanaka i sajmova4.6914.2053.8823.656
8292Usluge pakovanja2.6912.4132.2272.097
8299Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju3.3513.0052.7742.612
8551Sportsko i rekreativno obrazovanje3.2502.9132.6892.532
8552Umetničko obrazovanje3.3402.9942.7642.603
8559Ostalo obrazovanje3.7013.3193.0632.885
8560Pomoćne obrazovne delatnosti3.5943.2232.9752.801
8621Opšta medicinska praksa4.5374.0683.7553.536
8622Specijalistička medicinska praksa4.2633.8223.5283.322
8623Stomatološka praksa4.2533.8133.5193.314
8690Ostala zdravstvena zaštita4.0233.6073.3303.136
8710Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom4.1923.7583.4693.267
8810Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama3.2002.8692.6482.494
8899Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja4.0733.6523.3713.174
9001Izvođačka umetnost2.9262.6232.4222.280
9002Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti3.1522.8262.6082.456
9003Umetničko stvaralaštvo2.7492.4642.2752.142
9004Rad umetničkih ustanova4.3933.9393.6363.424
9102Delatnost muzeja galerija i zbirki2.7732.4862.2952.161
9103Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika1.3611.2201.1271.061
9104Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti1.1201.0040.9270.873
9311Delatnost sportskih objekata3.7933.4013.1392.956
9313Delatnost fitnes klubova2.7352.4522.2642.132
9319Ostale sportske delatnosti3.0512.7352.5252.377
9321Delatnost zabavnih i tematskih parkova2.6312.3592.1772.050
9329Ostale zabavne i rekreativne delatnosti2.8112.5212.3272.191
9511Popravka računara i periferne opreme2.8772.5792.3812.242
9512Popravka komunikacione opreme2.6372.3642.1832.055
9521Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu2.6332.3612.1792.052
9522Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme2.6372.3642.1832.055
9523Popravka obuće i predmeta od kože1.9881.7821.6451.549
9524Održavanje i popravka nameštaja2.5942.3262.1472.022
9525Popravka satova i nakita2.1101.8921.7461.645
9529Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo2.4032.1541.9881.872
9601Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda2.7892.5012.3082.174
9602Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona2.4912.2332.0611.941
9603Pogrebne i srodne delatnosti2.6942.4152.2292.099
9604Delatnost nege i održavanja tela2.7992.5102.3172.182
9609Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti2.7572.4722.2822.149
9700Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu1.8981.7021.5711.480
Spisak šifri delatnosti za preduzetnike paušalce