Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce

Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce

Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce, odnosno šifre delatnosti za paušalno oporezivanje u 2022.godini – ovde ćete pronaći odgovore na pitanja: kako odabrati pravu šifru delatnosti, gde pronaći ceo spisak šifara, kako do niže poreske osnovice, kako ostati u paušalu.

Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce, to jest šifre kojima se PRIZNAJE pravo na paušalno oporezivanje (ceo spisak) su date na kraju ovog teksta i na kraju Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje. Ova Uredba je doneta na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana i to člana 41. stav 5. Inače, članovi 40-42 ovog Zakona odnose na paušalno oporezivanje.

Međutim, iako odaberete šifru za paušalne delatnosti, to ne znači da ćete zaista biti paušalac tj. da će Vam Poreska uprava odobriti zahtev za paušal.

Potrebno je da ispunite i određene uslove za paušalno oporezivanje, pre svega odredbe iz člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana. Zatim, tu je i Test samostalnosti u kome je propisano devet kriterijuma za ulazak ili ostanak u paušal. Na kraju ovog teksta možete pronaći kratak pregled ovih uslova.

U nastavku su izvodi iz Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje sa našim napomenama. Dodali smo i par primera radi lakšeg razmevanja.

Šifre delatnosti za preduzetnike paušalce

Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Visina paušalnog prihoda je osnovica na koju se obračunavaju porezi i doprinosi i to:

 1. za osnovnu delatnost 46,55% = Porez 10% + doprinosi 36,55%
 2. iz radnog odnosa 35,50% = Porez 10% + doprinosi 25,50%
PRIMER:

I Obračun paušalnog poreza i doprinosa – osnovna delatnost
67.037,88 – PORESKA OSNOVICA – Paušalni prihod
6.703,79 – 10,00% Porez
17.094,66 – 25,50% doprinos za PIO
6.904,90 – 10,30% doprinos za zdravstvo
502,78 – 0,75% doprinos za nezaposlenost
31.206,13 – Ukupno porezi i doprinosi – mesečna obaveza

II Obračun paušalnog poreza i doprinosa – iz radnog odnosa
67.037,88 – PORESKA OSNOVICA – Paušalni prihod
6.703,79 – 10,00% Porez
17.094,66 – 25,50% doprinos za PIO
23.798,45 – Ukupno porezi i doprinosi – mesečna obaveza

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, preduzetnici paušalci se najpre razvrstavaju u grupe (šifre delatnosti). Jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.
Obavljanje iste pretežne delatnosti znači da preduzetnik paušalac od te delatnosti ostvaruje viši iznos prihoda.

To može biti preduzetnik paušalac:

 • koji je registrovao šifru delatnosti, ali i
 • koji nije registrovao šifru delatnosti za delatnost koju pretežno obavlja tj. ostvaruje viši iznos prihoda.

Podnošenje poreske prijave o promeni pretežne delatnosti

Ukoliko se preduzetniku paušalacu u toku godine promeni pretežna delatnost, u obavezi je da do 31. januara naredne godine podnese poresku prijavu o promeni šifre delatnosti. Poreska uprava će doneti rešenje sa obračunom paušala sa novom šifrom delatnosti a koja će se odnositi na period od 01. januara te naredne godine.
Primer:

 • U toku 2020.godine došlo je do promene pretežne delatnosti;
 • Preduzetnik paušalac podnosi poresku prijavu najkasnije do 31.01.2021.
 • Poreska uprava donosi poresko rešenje koje se odnosi na period od 01.01.2021.

U slučaju da preduzetnik paušalac ne podnese blagovremeno poresku prijavu o promeni pretežne delatnosti, Poreska uprava može da mu utvrdi poresku obavezu i za ceo (prethodni) poreski period. Ovo je definisano u članu 3. stav 5. Uredbe gde se navodi: „…za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti“.

Promena šifre delatnosti kod paušalca

Promena šifre delatnosti kod paušalca, odnosno nova šifra delatnosti registruje se u APR-u podnošenjem APR registracione prijave promene podataka preduzetnika i dodatka 07. APR naknada za registraciju promene podataka iznosi 750,00 dinara.

PIŠITE NAM ako Vam je potrebna usluga za:

ili druge administrativne usluge. Pogledajte naš CENOVNIK.

Šifre delatnosti za paušalce i Prilog 1.

Grupe (šifre delatnosti) u koje se razvrstavaju preduzetnici paušalci navedene su na kraju ovog teksta i u Prilogu 1. Uredbe po šiframa, nazivima i koeficijentima. Koeficijenti su dati za 4 godine i to 2020, 2021, 2022 i 2023.godinu.
NAPOMENA: Kompletan šifarnik delatnosti nalazi se u Uredbi o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010).

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda


Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u:

 1. Gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini,
 2. Beogradu (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica), ili
 3. Republici Srbiji (za određene delatnosti),


a prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku za poslednjih 12 meseci.

Formule za utvrđivanje polazne osnovice za:

A. Grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu

PO = A1 * B1 * Kf / C1

PO – polazna osnovica
A1 – prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini
B1 – broj zaposlenih u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini
Kf – koeficijent delatnosti
C1 – broj stanovnika u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini

B. Beograd (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica)

PO = (Zbir proizvoda A2 * B2) * Kf / C2

PO – polazna osnovica
A2 – prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od BGD gradskih opština
B2 – broj zaposlenih u svakoj od BGD gradskih opština
Kf – koeficijent delatnosti
C2 – ukupni broj stanovnika u svim BGD gradskim opštinama

C. Republiku Srbiju (za određene delatnosti)

PO = A3 * B3 * Kf / C3

PO – polazna osnovica
A3 – prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici
B3 – broj zaposlenih u Republici
Kf – koeficijent delatnosti
C3 – broj stanovnika u Republici

Spisak delatnosti gde se polazna osnovica utvrđuje na nivou Republike: 4392 Taksi prevoz, 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, 6201 Računarsko programiranje, 6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije, 6209 Ostale usluge informacione tehnologije, 6311 Obrada podataka, hosting i sl., 6312 Veb portali, 6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute, 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, 7111 Arhitektonska delatnost, 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, 7410 Specijalizovane dizajnerske aktivnosti, 9001 Izvođačka umetnost, 9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

NAPOMENA:

 • OBAVEZNO uporedite u Kalkulatoru paušalnog poreza i doprinosa procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza za:
  • šifru delatnosti koju ste registrovali (ili koju ćete registrovati) i
  • šifru delatnosti po kojoj ostvarujete (ili ćete ostvarivati) viši iznos prihoda.
 • DEŠAVA SE da prelaskom sa jedne šifre delatnosti na drugu, iznos mesečnog paušalnog poreza bude dupliran (+ ili -). Na primer ako je prelaz u, ili iz šifre delatnosti:
  • kod koje se polazna osnovica obračunava na nivou grada, opštine ili Beograda, na nivo Republike, ili obrnuto,
  • ili na čiju se polazu osnovicu primenjuju različiti elementi koji utiču na umanjenje ili uvećanje poreske osnovice (elementi su opisani u nastavku teksta),
  • drastično razlikuju vrednosti koeficijenata između šifara delatnosti.

Šifre delatnosti za paušalce

Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Utvrđena polazna osnovica za paušal umanjuje se, odnosno povećava primenom grupe elemenata. Tako dobijamo visinu paušalnog prihoda na koji se obračunavaju porezi i doprinosi. U prethodnom delu teksta dali smo primer obračuna poreza i doprinosa. Pojedini elementi odnose se samo na određene šifre delatnosti.

Pogledajmo spisak svih elemenata koji utiču na visinu paušalnog prihoda:

1. registrovano sedište obveznika:
 • samo za sledeće šifre delatnosti za paušalce: 1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača,  1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa,  1814 Knjigovezačke i srodne usluge, 3314 Popravka električne opreme, 5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta, 7420 Fotografske usluge, 8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge, 8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška, 8621 Opšta medicinska praksa, 8622 Specijalistička medicinska praksa, 8623 Stomatološka praksa, 8690 Ostala zdravstvena zaštita, 9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti, 9511 Popravka računara i periferne opreme, 9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu, 9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme, 9523 Popravka obuće i predmeta od kože, 9525 Popravka satova i nakita, 9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo, 9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda, 9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona, 9604 Delatnost nege i održavanja tela
 • polazna osnovica za navedene šifre delatnosti množi se sa koeficijentom zone (prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine);
 • koeficijent delatnosti se odnosi na opštinu u kojoj se delatnost obavlja;
 • koeficijent zone odnosi na područja unutar opštine;
 • gradska, odnosno opštinska uprava donosi akte o određivanju zona (primer: Odluka za Grad Beograd);
 • Uredbom su dati sledeći koeficijenti zona (koeficijent 1,1 utvrđen je za zonu najviše vrednosti nepokretnosti – prva ili ekstra zona):
Koeficijenti-zona-2021
2. vreme koje je proteklo od registracije preduzetnika paušalca:
 • i to ako je na dan 31. decembra prethodne godine, u odnosu na godinu za koju se utvrđuje poreska osnovica, od registracije prošlo:
  • najviše 12 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;
  • više od 12 ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;
  • više od 24 ali ne više od 36 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;
  • više od 36 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 1.
 • odnosno ako je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije (nove) već bio registrovan u APR-u (stara obrisana ili preregistrovana u DOO), polazna osnovica množi se sa koeficijentom 1;
3. starost obveznika i njegova radna sposobnost:
 • koeficijent 0,90 – za preduzetnika paušalca koji je:
  • mlađi od 30 godina na dan 31. decembra prethodne godine u odnosu na godinu za koju se utvrđuje poreska osnovica, ili
  • stariji od 55 godina na dan 31. decembar tekuće godine za koju se utvrđuje poreska osnovica;
  • izuzetak su preduzetnici sa šiframa delatnosti koje su navedene u sledećoj podtački.
 • koeficijent 0,70 – za preduzetnika paušalca koji je:
  • mlađi od 30 godina na dan 31. decembra prethodne godine u odnosu na godinu za koju se utvrđuje poreska osnovica, ili
  • stariji od 60 godina na dan 31. decembar tekuće godine za koju se utvrđuje poreska osnovica;
  • i to samo ako je registrovan za obavljanje sledećih delatnosti: 6910 Pravni poslovi, 7111 Arhitektonska delatnost, 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, 7500 Veterinarska delatnost, 8621 Opšta medicinska praksa, 8622 Specijalistička medicinska praksa, 8623 Stomatološka praksa, 8690 Ostala zdravstvena zaštita
 • koeficijent 0,85 – za preduzetnike paušalce kojima je utvrđena smanjena radna sposobnost (status osobe sa invaliditetom koji se dokazuje rešenjem nadležne institucije);
 • koeficijent 0,85 – za preduzetnike paušalce koji odsustvuju duže od 90 dana zbog:
  • trudničkog bolovanja,
  • porodiljskog odsustva,
  • odsustva sa rada radi nege deteta ili
  • odsustva sa rada radi posebne nege deteta.
4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti:
 • koeficijent 0,5
 • samo za preduzetnike paušalce koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate,
 • i to u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

NAPOMENA:

 • Kumulativni proizvod prethodno navedenih koeficijenata ne može biti manji od 0,5.
 • Prethodno navedeni koeficijenti ne primenjuju se na delatnost 4932 (taksi prevoz).
 • Nismo obradili prelazne odredbe Uredbe.
 • Dodatne informacije o šiframa delatnosti za paušalce možete pročitati i u našem tekstu Registrovati šifru delatnosti za DOO ili PR.

Uslovi za paušalno oporezivanje

Član 40. Zakona o porezu na dohodak građana

U članu 40. Zakona o porezu na dohodak građana je navedeno da pravo na paušalno oporezivanje ne može da se prizna preduzetniku:

 1. koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;
 2. koji obavlja delatnost iz oblasti:
  1. trgovine na veliko i trgovine na malo,
  2. hotela i restorana,
  3. finansijskog posredovanja i
  4. aktivnosti u vezi s nekretninama;
 3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
 4. čiji je ukupan promet u prethodnoj godini, odnosno planirani promet za tekuću godinu kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
 5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost (PDV) ili koji pređe limit za ulazak u PDV od 8.000.000,00 dinara u poslednjih 365 uzastopnih dana (član 38-38a Zakona o PDV-u),

Postoje i izuzeci, tako da se preduzetniku koji obavlja trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu MOŽE, na njegov zahtev, ODOBRITI da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Takođe, i preduzetniku koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti.

Test samostalnosti

Test samostalnosti je počeo da se primenjuje od 01.03.2020.godine. Test samostalnosti sadrži 9 kriterijuma preko kojih se proverava samostalnost preduzetnika (knjigaša i paušalca) u odnosu na lice koje ga angažuje (nalogodavca). Preduzetnik gubi samostalnost ako ispuni najmanje 5 od 9 kriterijuma.

Uskoro ćemo spremiti poseban tekst o Testu samostalnosti. Predlažemo da pročitate više od tome u Paragrafu ili popunite Upitnik.

ZAKLJUČAK:
Da zaključimo, za ostanak ili ulazak u paušal potrebno je da preduzetnik paušalac:
 • prođe test samostalnosti,
 • ispuni uslove iz članova 40-42 Zakona o porezu na dohodak građana,
 • nije u sistemu PDV-a tj. ne pređe limit od 8.000.000,00 dinara u poslednjih 365 dana (vidi član 38-38a Zakona o PDV-u),
 • odabere pravu šifru delatnosti, odnosno ostvaruje prihod pretežno po delatnosti koja se nalazi na spisku delatnosti za paušalce.

Takođe, proverite da li za odabranu šifru delatnosti, odnosno obavljanje delatnosti postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Dajemo linkove do uredbi koje sadrže spisak delatnosti za koje NE POSTOJI obaveza fiskalizacije:

 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronske fiskalnog uređaja (u primeni od 01.01.2022.godine),
 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (u primeni do 31.12.2021.godine).

Pregled 1. – ceo spisak šifara delatnosti za paušalce

ZA POLAZNU OSNOVICU: Kolona 1. – “Rep” – je oznaka za obračun polazne osnovice na niovu Republike; “prazna kućica” – obračun polazne osnovice na nivou grada, opštine ili Beograda.

ZA ELEMENTE: Kolona 2. – “Sed” – je oznaka za delatnosti na koje utiče element registrovano sedište. Kolona 3. – “0,7” – je oznaka za element starost obveznika; “prazne kućice” – utiče element starost obveznika sa koef. 0,9; “***” – oznaka da ne utiče element starost obveznika. NAPOMENA: na sve šifre delatnosti MOGU da utiču i svi ostali elementi (vreme koje je proteklo od registracije paušalca, njegova radna spospobnost, da li spada u stare i umetničke zanate i domaću radinost), OSIM na šifru delatnosti 4932 – Taksi prevoz (označena je sa ***).

123Šifra del.Naziv delatnosti2020. 2021.2022. 2023. 
APOLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
0111Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica0.9120.8180.7550.711
0112Gajenje pirinča1.9941.7871.6501.554
0113Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka2.3292.0881.9281.815
0114Gajenje šećerne trske1.9941.7871.6501.554
0115Gajenje duvana1.9941.7871.6501.554
0116Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana1.9941.7871.6501.554
0119Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka2.0331.8231.6821.584
0121Gajenje grožđa2.2882.0521.8941.783
0124Gajenje jabučastog i koštičavog voća1.7151.5381.4191.337
0125Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća2.0991.8821.7371.636
0127Gajenje biljaka za pripremanje napitaka1.9591.7561.6211.526
0128Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja1.1911.0680.9860.928
0129Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka1.4721.3201.2191.147
0130Gajenje sadnog materijala1.9591.7561.6211.527
0141Uzgoj muznih krava1.7461.5661.4451.361
0142Uzgoj drugih goveda i bivola1.6471.4771.3631.284
0143Uzgoj konja i drugih kopitara1.7641.5821.4601.375
0145Uzgoj ovaca i koza1.1841.0610.9800.923
0146Uzgoj svinja1.6581.4871.3721.292
0147Uzgoj živine1.6761.5031.3871.306
0149Uzgoj ostalih životinja2.0481.8361.6951.596
0150Mešovita poljoprivredna proizvodnja1.9351.7351.6021.508
0161Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada2.1801.9551.8051.699
0162Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja1.5861.4221.3131.236
0163Aktivnosti posle žetve1.8481.6571.5291.440
0210Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti1.8391.6481.5221.433
0220Seča drveća1.7811.5971.4741.388
0230Sakupljanje šumskih plodova1.3431.2041.1111.047
0240Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom1.9471.7461.6121.518
0312Slatkovodni ribolov1.9021.7061.5741.483
0322Slatkovodne akvakulture2.8882.5892.3902.250
BRUDARSTVO
0811Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede2.5922.3232.1452.020
0812Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina2.3312.0901.9291.816
0899Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala2.5612.2962.1191.995
0990Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda1.1821.0600.9790.921
CPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
1011Prerada i konzervisanje mesa2.4682.2132.0421.923
1012Prerada i konzervisanje živinskog mesa2.6942.4162.2302.100
1013Proizvodnja mesnih prerađevina2.8092.5182.3252.189
1020Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca1.6651.4931.3781.298
1031Prerada i konzervisanje krompira1.9801.7751.6381.543
1032Proizvodnja sokova od voća i povrća2.0651.8521.7091.609
1039Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća1.8211.6331.5071.419
1041Proizvodnja ulja i masti1.5651.4031.2961.220
1042Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti1.8191.6301.5051.417
1051Prerada mleka i proizvodnja sireva2.2011.9741.8221.716
1052Proizvodnja sladoleda3.2812.9422.7152.557
1061Proizvodnja mlinskih proizvoda2.3742.1291.9651.850
1062Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda2.5292.2672.0931.971
Sed1071Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača2.7112.4312.2442.113
1072Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača2.5882.3202.1422.017
1073Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna2.7742.4872.2962.162
1081Proizvodnja šećera1.8191.6301.5051.417
1082Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda1.7521.5711.4501.366
1083Prerada čaja i kafe1.7761.5921.4691.384
1084Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani1.6631.4911.3761.296
1085Proizvodnja gotovih jela2.2432.0111.8561.748
1086Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane2.4022.1541.9881.872
1089Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda1.9951.7891.6511.555
1091Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje2.0421.8311.6901.591
1092Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce4.1933.7593.4703.268
1101Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića2.1861.9601.8091.703
1102Proizvodnja vina od grožđa2.3042.0661.9071.796
1103Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina1.8471.6561.5291.440
1105Proizvodnja piva3.5153.1512.9092.739
1106Proizvodnja slada1.8191.6301.5051.417
1107Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode1.7651.5821.4611.376
1310Priprema i predenje tekstilnih vlakana1.4751.3221.2201.149
1320Proizvodnja tkanina1.6891.5141.3981.316
1330Dovršavanje tekstila1.8421.6511.5241.435
1391Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala1.5671.4051.2971.221
1392Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće2.1761.9511.8011.695
1393Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod1.3421.2031.1111.046
1394Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža1.4351.2871.1881.119
1395Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće2.0281.8181.6781.581
1396Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila2.2392.0071.8531.745
1399Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta2.0101.8021.6641.567
1411Proizvodnja kožne odeće2.2952.0581.8991.789
1412Proizvodnja radne odeće2.1141.8961.7501.648
1413Proizvodnja ostale odeće2.0851.8691.7251.625
1414Proizvodnja rublja1.9611.7581.6231.528
1419Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora2.1741.9491.7991.694
1420Proizvodnja proizvoda od krzna2.5132.2532.0801.958
1431Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa1.7741.5901.4681.382
1439Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće1.5391.3801.2731.199
1511Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna2.0511.8391.6981.599
Sed1512Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa1.9761.7711.6351.540
1520Proizvodnja obuće2.2442.0121.8571.749
1610Rezanje i obrada drveta2.2692.0351.8781.769
1621Proizvodnja furnira i ploča od drveta2.3982.1501.9851.869
1622Proizvodnja parketa3.8343.4373.1732.988
1623Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata2.7502.4652.2762.143
1624Proizvodnja drvne ambalaže2.3912.1441.9791.863
1629Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća1.9141.7161.5841.492
1712Proizvodnja papira i kartona3.1002.7802.5662.416
1721Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona2.5702.3052.1272.003
1722Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu2.3692.1241.9611.847
1723Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira2.7272.4452.2572.125
1724Proizvodnja tapeta3.1622.8352.6172.464
1729Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona2.2512.0181.8631.754
1811Štampanje novina2.1461.9241.7761.672
1812Ostalo štampanje2.6882.4102.2242.094
1813Usluge pripreme za štampu3.1212.7982.5832.432
Sed1814Knjigovezačke i srodne usluge2.7442.4602.2712.139
1820Umnožavanje snimljenih zapisa3.5483.1812.9362.765
1910Proizvodnja produkata koksovanja1.7541.5731.4521.367
2012Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata2.5602.2962.1191.995
2013Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija1.9271.7281.5951.502
2014Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija1.3631.2221.1281.062
2015Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja2.1761.9511.8001.695
2016Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima1.9571.7551.6201.525
2030Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova2.6202.3492.1682.042
2041Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje1.8431.6531.5261.437
2042Proizvodnja parfema i toaletnih preparata2.1141.8961.7501.648
2052Proizvodnja sredstava za lepljenje3.7993.4063.1442.960
2053Proizvodnja eteričnih ulja1.5211.3641.2591.186
2059Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda2.7362.4532.2642.132
2211Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila2.2912.0541.8961.785
2219Proizvodnja ostalih proizvoda od gume3.1222.7992.5842.433
2221Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike2.8582.5622.3652.227
2222Proizvodnja ambalaže od plastike2.8732.5762.3782.239
2223Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo2.8982.5982.3982.258
2229Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike3.1372.8132.5962.445
2311Proizvodnja ravnog stakla2.3582.1141.9511.837
2312Oblikovanje i obrada ravnog stakla2.8242.5322.3372.201
2313Proizvodnja šupljeg stakla1.8511.6591.5321.442
2319Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode1.9371.7371.6031.509
2320Proizvodnja vatrostalnih proizvoda2.5702.3042.1262.002
2331Proizvodnja keramičkih pločica i ploča2.9892.6802.4742.329
2332Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline2.5262.2652.0911.969
2341Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta1.6871.5131.3971.315
2343Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike2.5802.3142.1362.011
2349Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda2.0041.7961.6581.561
2352Proizvodnja kreča i gipsa1.7681.5851.4631.378
2361Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo2.8052.5142.3212.186
2362Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo1.9611.7581.6231.528
2363Proizvodnja svežeg betona2.6992.4202.2342.103
2364Proizvodnja maltera2.3352.0931.9321.820
2365Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima1.6301.4621.3491.271
2369Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa2.3592.1151.9531.839
2370Sečenje, oblikovanje i obrada kamena3.0762.7582.5462.397
2391Proizvodnja brusnih proizvoda1.6401.4701.3571.278
2399Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala3.2222.8882.6662.511
2420Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga2.2081.9801.8271.721
2433Hladno oblikovanje profila2.0701.8561.7131.613
2441Proizvodnja plemenitih metala2.6462.3722.1902.062
2442Proizvodnja aluminijuma2.3152.0751.9161.804
2445Proizvodnja ostalih obojenih metala5.5845.0064.6214.351
2451Livenje gvožđa4.7854.2903.9603.729
2453Livenje lakih metala3.3442.9982.7682.606
2454Livenje ostalih obojenih metala3.1142.7922.5772.427
2511Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija2.7832.4952.3032.169
2512Proizvodnja metalnih vrata i prozora2.5242.2632.0891.967
2521Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje2.3462.1031.9421.828
2529Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera3.0992.7792.5652.415
2530Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje2.4902.2322.0611.940
2540Proizvodnja oružja i municije4.2623.8213.5273.321
2550Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha1.6161.4491.3381.260
2561Obrada i prevlačenje metala2.8412.5472.3512.214
2562Mašinska obrada metala2.7472.4632.2732.141
2571Proizvodnja sečiva1.6761.5031.3871.306
2572Proizvodnja brava i okova2.2562.0221.8671.758
2573Proizvodnja alata2.7542.4692.2792.146
2591Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže1.4901.3361.2331.161
2592Proizvodnja ambalaže od lakih metala2.4342.1822.0141.897
2593Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga2.6202.3492.1682.042
2594Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda3.0252.7122.5032.357
2599Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda2.8172.5262.3322.196
2611Proizvodnja elektronskih elemenata2.7332.4502.2622.130
2612Proizvodnja štampanih elektronskih ploča3.4873.1262.8862.717
2620Proizvodnja računara i periferne opreme3.0532.7372.5272.379
2630Proizvodnja komunikacione opreme2.4822.2252.0541.934
2640Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju2.7572.4722.2822.148
2651Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata3.1552.8292.6112.459
2652Proizvodnja satova2.3012.0631.9041.793
2660Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme2.2281.9971.8441.736
2670Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme2.4442.1912.0231.905
2711Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora2.4252.1752.0071.890
2712Proizvodnja opreme za distribuciju el. energije i opreme za upravljanje el. Energ.3.0202.7082.4992.353
2720Proizvodnja baterija i akumulatora2.1551.9321.7831.679
2731Proizvodnja kablova od optičkih vlakana3.1352.8102.5942.443
2732Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova3.6703.2903.0372.860
2740Proizvodnja opreme za osvetljenje2.4942.2362.0641.944
2751Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo2.3402.0981.9361.823
2752Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo1.9791.7751.6381.543
2790Proizvodnja ostale električne opreme2.6282.3572.1752.048
2811Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila2.3312.0901.9291.817
2812Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja2.7902.5012.3092.174
2813Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora2.5432.2802.1051.982
2814Proizvodnja ostalih slavina i ventila3.6133.2392.9902.816
2815Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata2.7012.4212.2352.105
2821Proizvodnja industrijskih peći i gorionika3.3523.0062.7742.613
2822Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje2.7792.4922.3002.166
2824Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima2.3072.0681.9091.798
2825Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo2.7932.5042.3112.177
2829Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene2.6312.3592.1772.050
2830Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo2.5882.3202.1422.017
2841Proizvodnja mašina za obradu metala2.5552.2902.1141.991
2849Proizvodnja ostalih alatnih mašina2.2662.0321.8751.766
2892Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo2.4112.1611.9951.879
2893Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana2.7572.4722.2822.149
2894Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože1.7481.5671.4471.362
2895Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona2.2932.0561.8981.787
2896Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume3.2632.9262.7012.543
2899Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene2.9032.6022.4022.262
2910Proizvodnja motornih vozila3.4273.0722.8362.671
2920Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice2.1201.9011.7541.652
2931Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila2.5442.2802.1051.982
2932Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila2.3192.0791.9191.807
3011Izgradnja brodova i plovnih objekata2.5932.3252.1462.021
3012Izrada čamaca za sport i razonodu4.1223.6963.4113.212
3020Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila2.9272.6242.4232.281
3030Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme3.2702.9312.7062.548
3092Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica2.6842.4072.2222.092
3099Proizvodnja ostale transportne opreme0.9470.8490.7840.738
3101Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore3.0462.7312.5212.374
3102Proizvodnja kuhinjskog nameštaja2.6322.3602.1782.051
3103Proizvodnja madraca2.9712.6642.4592.316
3109Proizvodnja ostalog nameštaja2.6412.3682.1852.058
3212Proizvodnja nakita i srodnih predmeta3.3503.0042.7732.611
3213Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda1.8441.6531.5261.437
3220Proizvodnja muzičkih instrumenata1.8421.6521.5251.436
3230Proizvodnja sportske opreme1.9241.7251.5921.500
3240Proizvodnja igara i igračaka2.4452.1922.0241.906
3250Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala3.1912.8612.6412.487
3291Proizvodnja metli i četki1.3071.1721.0821.019
3299Proizvodnja ostalih predmeta2.1071.8891.7441.642
3311Popravka metalnih proizvoda2.5022.2432.0711.950
3312Popravka mašina2.6332.3612.1792.052
3313Popravka elektronske i optičke opreme2.9002.6002.4002.260
Sed3314Popravka električne opreme2.7342.4512.2632.131
3315Popravka i održavanje brodova i čamaca3.0652.7482.5362.388
3316Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica4.0643.6443.3633.167
3317Popravka i održavanje druge transportne opreme2.2051.9771.8251.718
3319Popravka ostale opreme2.5232.2622.0881.966
3320Montaža industrijskih mašina i opreme2.8242.5322.3372.201
DSNABDEVANJE EL. ENERGIJOM, GASOM, PAROM…
3511Proizvodnja električne energije2.5282.2662.0921.970
3530Snabdevanje parom i klimatizacija2.9242.6212.4192.278
ESNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM …
3600Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode3.5503.1832.9382.767
3700Uklanjanje otpadnih voda2.3872.1401.9751.860
3811Skupljanje otpada koji nije opasan2.0871.8711.7271.626
3812Skupljanje opasnog otpada2.4392.1872.0191.901
3821Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan1.6581.4861.3721.292
3831Demontaža olupina2.1911.9641.8131.707
3832Ponovna upotreba razvrstanih materijala1.9671.7641.6281.533
FGRAĐEVINARSTVO
4110Razrada građevinskih projekata3.3252.9812.7522.591
4120Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada3.0062.6952.4882.343
4211Izgradnja puteva i autoputeva3.1082.7862.5722.422
4212Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica3.8633.4633.1973.010
4213Izgradnja mostova i tunela4.2653.8233.5293.323
4221Izgradnja cevovoda2.7452.4612.2712.139
4222Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova2.7652.4792.2882.155
4291Izgradnja hidrotehničkih objekata3.0892.7702.5572.407
4299Izgradnja ostalih nepomenutih građevina3.5843.2132.9662.793
4311Rušenje objekata3.4253.0712.8342.669
4312Pripremna gradilišta3.1312.8072.5912.440
4313Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem3.2862.9462.7192.561
4321Postavljanje električnih instalacija2.8142.5232.3292.193
4322Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema2.7692.4822.2912.158
4329Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu3.1772.8492.6302.476
4331Malterisanje3.1482.8232.6052.454
4332Ugradnja stolarije3.1262.8022.5872.436
4333Postavljanje podnih i zidnih obloga2.8422.5482.3522.215
4334Bojenje i zastakljivanje2.7172.4362.2492.118
4339Ostali završni radovi3.2392.9042.6812.524
4391Krovni radovi3.0632.7462.5352.387
4399Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi3.3422.9962.7662.604
GTRG. NA VELIKO I TRG. NA MALO; POPRAVKA MOT. VOZILA…
4520Održavanje i popravka motornih vozila2.6272.3562.1742.048
4611Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstil. sirovina i polupr.2.3072.0691.9101.798
4613Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala3.5153.1512.9092.739
4614Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona2.8552.5602.3632.225
4615Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe3.9453.5373.2653.074
4616Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože3.3833.0332.8002.636
4617Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana3.3493.0022.7712.610
4618Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda3.1742.8462.6272.474
4619Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda3.1942.8642.6432.489
4781Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama1.8911.6951.5651.474
4782Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama1.7171.5391.4211.338
4789Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama1.7741.5901.4681.382
4799Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca1.9841.7791.6421.546
HSAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE
4920Železnički prevoz tereta3.2152.8822.6612.505
4931Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika2.4572.2032.0331.915
Rep******4932Taksi prevoz1.2791.2561.2441.244
Rep4939Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju2.7312.4492.2602.128
4941Drumski prevoz tereta3.0792.7602.5482.399
4942Usluge preseljenja2.2992.0611.9031.792
5030Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima2.6632.3882.2042.076
5040Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima3.2742.9352.7092.551
5110Vazdušni prevoz putnika3.6913.3093.0542.876
5210Skladištenje2.4502.1972.0281.909
5221Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju2.6902.4122.2262.096
5222Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju4.4563.9953.6883.473
5224Manipulacija teretom2.8512.5572.3602.222
5229Ostale prateće delatnosti u saobraćaju3.2472.9112.6872.531
5320Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa3.2142.8822.6602.505
IUSLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE
5520Odmarališta i slični objekti za kraći boravak3.3983.0462.8122.648
5590Ostali smeštaj3.3983.0462.8122.648
Sed5610Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta2.6442.3712.1882.061
5621Ketering2.8862.5872.3882.249
5629Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane2.8862.5872.3882.249
5630Usluge pripremanja i posluživanja pića2.8862.5872.3882.249
JINFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
5811Izdavanje knjiga3.2812.9422.7162.557
5813Izdavanje novina2.6512.3772.1942.066
5814Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja3.2452.9092.6852.529
5819Ostala izdavačka delatnost3.3152.9722.7432.583
5821Izdavanje računarskih igara2.2892.0521.8951.784
5829Izdavanje ostalih softvera2.6382.3652.1832.056
Rep5911Proizvod. kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa3.4863.1262.8852.717
5912Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinemat. dela i tel. programa3.4783.1182.8782.710
5913Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa3.5723.2032.9562.784
5914Delatnost prikazivanja kinematografskih dela2.7682.4812.2912.157
5920Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike3.1642.8372.6182.466
6010Emitovanje radio-programa3.3883.0372.8042.640
6020Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa3.3392.9932.7632.602
6110Kablovske telekomunikacije2.9062.6062.4052.265
6120Bežične telekomunikacije3.1632.8362.6182.465
6130Satelitske telekomunikacije2.7102.4302.2432.112
6190Ostale telekomunikacione delatnosti3.3923.0412.8072.643
Rep6201Računarsko programiranje4.2774.1764.1264.025
Rep6202Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije4.2774.1764.1264.025
6203Upravljanje računarskom opremom3.8833.4813.2143.026
Rep6209Ostale usluge informacione tehnologije3.4493.0922.8552.688
Rep6311Obrada podataka, hosting i sl.3.6823.3013.0482.870
Rep6312Veb portali3.4963.1342.8932.725
6391Delatnosti novinskih agencija3.8583.4593.1933.007
Rep6399Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute3.2472.9112.6872.530
KFINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA
6622Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju2.5912.3232.1452.020
6629Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima2.9102.6092.4082.268
MSTRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEH. DELAT.
0,76910Pravni poslovi2.9422.4172.1652.102
6920Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje2.9422.4172.1652.102
7010Upravljanje ekonomskim subjektom3.6813.3003.0462.868
7021Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću3.6113.2372.9882.814
Rep7022Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem3.6133.2402.9902.816
Rep0,77111Arhitektonska delatnost3.5033.1412.8992.730
Rep0,77112Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje3.7173.3333.0762.897
7120Tehničko ispitivanje i analize3.5593.1912.9452.773
7219Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama3.7933.4003.1392.956
7220Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama3.6203.2462.9962.821
Rep7410Specijalizovane dizajnerske delatnosti3.4413.0852.8482.682
Sed7420Fotografske usluge2.6692.3932.2092.080
7430Prevođenje i usluge tumača3.8563.4573.1913.005
7490Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti3.6463.2693.0182.842
0,77500Veterinarska delatnost3.8063.4123.1502.966
NADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELAT.
7711Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila3.6283.2523.0022.827
7712Iznajmljivanje i lizing kamiona6.2745.6255.1924.889
7721Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport2.7892.5012.3082.174
7722Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova3.4933.1312.8912.722
7729Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu2.6562.3812.1982.070
7731Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme4.0633.6433.3633.167
7732Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo3.7573.3683.1092.928
7733Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelar. opreme (uključujući računare)2.8132.5222.3282.192
7739Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara3.4203.0662.8302.665
7810Delatnost agencija za zapošljavanje3.7333.3473.0902.910
7830Ostalo ustupanje ljudskih resursa3.5163.1522.9102.740
7911Delatnost putničkih agencija2.7892.5012.3082.174
7912Delatnost tur-operatora3.0842.7652.5522.404
7990Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima3.4543.0962.8582.691
8010Delatnost privatnog obezbeđenja3.5323.1662.9232.752
8020Usluge sistema obezbeđenja3.4183.0642.8292.664
8030Istražne delatnosti2.9302.6272.4252.283
8110Usluge održavanja objekata2.8772.5802.3812.242
8121Usluge redovnog čišćenja zgrada2.8632.5672.3692.231
8122Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme2.7732.4862.2952.161
8129Usluge ostalog čišćenja2.8442.5502.3542.216
8130Usluge uređenja i održavanja okoline2.4902.2322.0601.940
Sed8211Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge3.3483.0022.7712.609
Sed8219Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijaliz. kancelarijska podrška2.6202.3492.1692.042
8220Delatnost pozivnih centara3.3663.0182.7852.623
8230Organizovanje sastanaka i sajmova4.6914.2053.8823.656
8292Usluge pakovanja2.6912.4132.2272.097
8299Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju3.3513.0052.7742.612
POBRAZOVANJE
8551Sportsko i rekreativno obrazovanje3.2502.9132.6892.532
8552Umetničko obrazovanje3.3402.9942.7642.603
8559Ostalo obrazovanje3.7013.3193.0632.885
8560Pomoćne obrazovne delatnosti3.5943.2232.9752.801
QZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA
Sed0,78621Opšta medicinska praksa4.5374.0683.7553.536
Sed0,78622Specijalistička medicinska praksa4.2633.8223.5283.322
Sed0,78623Stomatološka praksa4.2533.8133.5193.314
Sed0,78690Ostala zdravstvena zaštita4.0233.6073.3303.136
8710Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom4.1923.7583.4693.267
8810Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama3.2002.8692.6482.494
8899Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja4.0733.6523.3713.174
RUMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA
Rep9001Izvođačka umetnost2.9262.6232.4222.280
Rep9002Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti3.1522.8262.6082.456
9003Umetničko stvaralaštvo2.7492.4642.2752.142
9004Rad umetničkih ustanova4.3933.9393.6363.424
9102Delatnost muzeja galerija i zbirki2.7732.4862.2952.161
9103Zaštita i održ. nepokr. kulturnih dobara, kulturno-istor. lokacija, zgrada i sl. turist. spomenika1.3611.2201.1271.061
9104Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti1.1201.0040.9270.873
9311Delatnost sportskih objekata3.7933.4013.1392.956
9313Delatnost fitnes klubova2.7352.4522.2642.132
9319Ostale sportske delatnosti3.0512.7352.5252.377
9321Delatnost zabavnih i tematskih parkova2.6312.3592.1772.050
Sed9329Ostale zabavne i rekreativne delatnosti2.8112.5212.3272.191
SOSTALE USLUŽNE DELATNOSTI
Sed9511Popravka računara i periferne opreme2.8772.5792.3812.242
9512Popravka komunikacione opreme2.6372.3642.1832.055
Sed9521Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu2.6332.3612.1792.052
Sed9522Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme2.6372.3642.1832.055
Sed9523Popravka obuće i predmeta od kože1.9881.7821.6451.549
9524Održavanje i popravka nameštaja2.5942.3262.1472.022
Sed9525Popravka satova i nakita2.1101.8921.7461.645
Sed9529Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo2.4032.1541.9881.872
Sed9601Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda2.7892.5012.3082.174
Sed9602Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona2.4912.2332.0611.941
9603Pogrebne i srodne delatnosti2.6942.4152.2292.099
Sed9604Delatnost nege i održavanja tela2.7992.5102.3172.182
9609Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti2.7572.4722.2822.149
TDELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLOD…
9700Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu1.8981.7021.5711.480

Šifre delatnosti za paušalce

Treba Vam asistent u računovodstvu ili administraciji?

Mi se bavimo administrativnim, pravnim, poreskim i računovodstvenim poslovima. Možemo Vam pomoći oko registracije otvaranja ili zatvaranja paušalne radnje ili agencije, podnošenja svih poreskih prijava, pripreme naloga za plaćanje poreskih obaveza, plaćanja preko ebanka i drugih administrativnih poslova. Kontaktirajte nas za više informacija.

KONTAKT

office@beoecc.rs