BEOECC.RS

Cenovnik usluga

BEOECC Cenovnik usluga od 10.10.2022.

U nastavku dajemo Cenovnik usluga. Oko pojedinih cena se možemo dogovarati.

 1. Osnivanje DOO i PR u APR-u:
  1. Osnivanje DOO (elektronski, priprema APR prijave i osnivačkog akta) – 7.990,00 dinara
  2. Osnivanje DOO (standardno, priprema APR prijave i osnivačkog akta) – 7.990,00 dinara
  3. Osnivanje DOO (standardno, priprema APR prijave i osnivačkog akta + podrška na terenu kod overe) – 10.200,00 dinara
  4. Osnivanje preduzetnika (priprema APR prijave + lična dostava registracione prijave u APR) – 4.900,00 dinara
  5. Pravno savetovanje kod osnivanja DOO i PR – 11.800,00 din. za 45 min. savetovanja.
 2. Upis stvarnih vlasnika u APR (za 1 osnivača/vlasnika koji je fizičko lice) – 2.990,00 dinara
  1. Priprema zahteva za upis stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika,
  2. Cena je viša (po dogovoru) ukoliko je više osnivača koji se upisuju i ukoliko je potrebna izrada posebnih akata, odluka i druge dokumentacije kao dokaz o njihovom statusu kao stvarnih vlasnika.
 3. VIRTUELNI ASISTENT – STALNI SARADNIK i sl.
  1. Virtuelni aistent za PAUŠALCE već od 52 EUR/mesečno (6.100,00 dinara):
   1. Podnošenje APR registracione prijave u APR (otvaranja, privremeno zatvaranje ili otvaranje);
   2. Podnošenje poreske prijave PPDG-1R, poreske prijave za zakup i poreskih prijava u LPA;
   3. Preuzimanje poreskih kartica;
   4. Evidentiranje faktura u KPO i kontrola prometa;
   5. Čuvanje poslovne dokumentacije.
  2. Virtuelni asistent za DOO, preduzetnike knjigaše i računovodstvene agencije već od 100,00 EUR/dnevno (12.000,00 dinara);
   1. Asistiranje u računovodstvu, finansijama i pravnom sektoru;
   2. Knjiženje u BizniSoftu;
   3. Priprema svih vrsta ugovora, pravilnika, odluka i druge poslovne dokumentacije;
   4. Poslovi u prodajnom sektoru;
   5. Asistent u javnim nabavkama i drugo.
 4. Priprema dokumenata i dostava putem emaila:
  1. OP obrasca (u elektronskoj formi) – 2.990,00 dinara;
  2. Akta o osnivanju – DOO – 5.600,00 dinara;
  3. Ugovora o osnivanju DOO – min. 5.900,00 dinara;
  4. Izmena Akta o osnivanju – DOO – 5.600,00 dinara;
  5. Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – 7.900,00 dinara;
 5. Pribavljanje potvrda i uverenja za učešće u javnim nabavkama24.000,00 – 56.000,00 dinara obuhvata:
  1. Analizu tenderske dokumentacije i savetovanje,
  2. Pripremu zahteva i druge potrebne dokumentacije za dobijanje:
   1. Uverenje iz Lokalne poreske administracije (LPA), da su izmirene poreske obaveze,
   2. Prekršajni sud u Beogradu – uverenje za pravno lice, da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti po Zakonu o prekršajima,
   3. Osnovni sud u Beogradu – uverenje za pravno lice, da nije osuđivano za krivična dela iz nadležnosti osnovnih sudova,
   4. Privredni sud u Beogradu – uverenje za pravno lice, da nije osuđivano za privredne prestupe,
   5. Viši sud u Beogradu – uverenja za pravno lice, da nije osuđivano za krivična dela iz nadležnosti višeg suda.
  3. Podnošenje zahteva i preuzimanje rešenja, izvoda, potvrda i uverenje, njihovo skeniranje i dostavljanje u eformi i originalu,
  4. Izrada specifikacije troškova (naknada, admin taksi i drugo).
  5. Navedena cena važi za utrošak 2 započeta radna dana, koliko je i potrebno za pribavljanje uverenja.
  6. Za dodatne dane na terenu naplaćujemo od 100 EUR (12.000,00 din.) i više (ako sud ne radi ili nije ispoštovao rok za izdavanje uverenja ili greškom naručioca).
 6. Usluga potpune legalizacije dokumenata, molbe za dobijanjeposlovne vize i slično24.000,00 – 32.000,00 dinara.
  1. dostavljate nam putem emaila dokument za koji je potrebno izvršiti legalizaciju, original preuzimamo lično;
  2. šaljem Vam uputstva i pripremljenu dokumentaciju koju je potrebno da potpišete (punomoćja, zahtevi i dr.);
  3. u roku od 2-5 dana vraćamo Vam dokument sa svim potrebnim pečatima (koji sadrži Apostile, pečate Ministarstva pravde, Ministarstva inostranih poslova i Privredne komore Srbije).
  4. Za dodatne usluge: priprema molbe za dobijanje vize, popunjavanje zahteva za izdavanje vize, savetovanje tokom prikupljanja svih neophodnih dokumenata, priloga uz Zahtev za dobijanje vize – 15.000,00 dinara po zahtevu.
 7. Izrada normativnih akata po Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti – 24.000,00 din. i to:
  1. Opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala,
  2. Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, i
  3. Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.
 8. Popis arhivske građe, evidentiranje i upis u Arhivsku knjigucena po dogovoru i zavisnosti od količine materijala koji se popisuje, stanja postojećih evidencija i dostupnih podataka, ili broja dana utrošenog na sređivanje.
 9. Povraćaj više plaćenih doprinosa – min. 25.000,00 dinara po predmetu, odnosno 15% od naplaćenog iznosa.

Napomena:

Beoecc nije u sistemu PDV-a. Cenovnik usluga sadrži cene bez PDV-a ili sa uračunatim porezom. Ponuđene usluge može izvršiti, u dogovoru sa zainteresovanim klijentom, BEOECC Agencija, Tanja Mihajlović ili partnerska kompanija – saradnik. Ponudu može dostaviti BEOECC Agencija, Tanja Mihajlović ili partnerska kompanija – saradnik (Amis Telekom doo Beograd).

Poručite naše usluge

na email office@beoecc.rs

Cenovnik usluga
Cenovnik usluga

BEOECC Agencija za poslovno savetovanje i obradu podataka Tanja Mihajlović PR

Vaš pouzdani poslovni saradnik

Možemo kreirati paket usluga po Vašoj meri!

Usluge koje mogu biti deo paketa:

priprema svih vrsta ugovora; priprema pravnih akata; pružanje administrativno-pravnih usluga; saradnja sa računovodstvom u ime Vaše firme; fakturisanje; izrada kalkulacija; e-Banking; izrada izveštaja u Excel-u; vođenje evidencija u Excel-u; izrada prezentacija u PowerPoint-u; poslovi spoljno-tgovinskog i deviznog poslovanja; kreditni poslovi sa inostranstvom; poslovi na planiranju, pripremi i organizaciji partnerskih konferencija; komunikacija i vođenje postupaka pred državnim organima; komercijalno zastupanje Vaše firme; virtuelni asistent; praćenje i primena zakonskih regulativa i propisa; knjiženje poslovne dokumentacije (ova usluga je dostupna i računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama – BizniSoft).