Kako da registrujete DOO u Srbiji – otvaranje firme elektronski

Kako da registrujete DOO u Srbiji – otvaranje firme elektronski

Otvaranje firme DOO elektronski, u slučaju kada je osnivač domaće fizičko lice, je u mnogo čemu olakšano. 

Za otvaranje firme DOO elektronski, potrebno je da osnivač i direktor novoosnovane firme obavezno poseduju e-potpis, tj. kvalifikovani elektronski sertifikat.

Predlažemo da se odlučite za PTT elektornski sertifikat i možemo Vam pomoći da ovaj postupak završite u kratkom roku od 2-3 dana.

Takođe, potrebno je da osnivač firme otvori nalog na sajtu Agencije za privredne registre (APR) i da nam dostavi podatke za pristup: https://reid.apr.gov.rs/IDF/ . Imate našu pomoć na raspolaganju oko ovog postupka.

Kada su ispunjeni prethodni uslovi, možemo započeti postupak registracije DOO elektronski. U nastavku dajemo listu svih koraka za registraciju DOO:

 1. Priprema Zahteva za e-prijavu osnivanja firme DOO u Agenciji za privredne registre (APR)

Mi vršimo pripremu i popunjavanje APR e-prijave osnivanja firme DOO.

Potrebno je da nam dostavite:

 1. Elektronski potpisan Akt o osnivanju DOO (mi pripremamo Akt);
 2. Očitanu ličnu kartu direktora i osnivača;
 3. Opis pretežnog predmeta poslovanja, radi odabira ispravne šifre delatnosti;
 4. E-mail adresu pravnog lica koji će biti objavljen na sajtu APR-a;
 5. Broj telefona za komunikaciju sa Poreskom upravom;
 6. Izjašnjenje da li ćete ući u sistem PDV-a:
  1. Ukoliko je odgovor DA, potrebno je dostaviti planirani promet u narednih 12 meseci po jednoj ili više šifara delatnosti;
  2. Prijava za PDV sistem neće proći sve dok privredno društvo ne otvori tekući račun u banci.

       7. Iznos osnivačkog kapitala:

 • Minimalni iznos osnivačkog uloga je 100,00 dinara i može se uplatiti i nakon osnivanja DOO;
 • Osnivački kapital može biti uplaćen najkasnije u roku od 5 godina od datuma osnivanja DOO.

Nakon toga, svojim e-potpisom potpisujete pripremljenu e-prijavu za registraciju DOO u APR.

 1. Priprema Akta o osnivanju jednočlanog DOO

Mi pripremamo Akt o osnivanju. Rok za pripremu Akta je 1 radni dan od datuma dostavljanja svih neophodnih podataka i dokumenata kao što su:

 1. Naziv pravnog lica;
 2. Adresa sedišta pravnog lica;
 3. Podaci o osnivaču pravnog lica (potrebno je da nam dostavite ličnu kartu ako je osnivača domaćeg fizičkog lica);
 4. Podaci o direktoru (potrebno je da nam dostavite ličnu kartu direktora);
 5. Opis šifre delatnosti (ili broj šifre delatnosti);
 6. Podatak o visini osnivačkog kapirala (najmanje 100 dinara).

Potom Vam Akt o osnivanju dostavljamo u Word-u i PDF-u. Akt o osnivanju u PDF formatu potpisujete e-potpisom i isti nam vraćate e-mailom. Potpisan Akt o osnivanju prilažemo uz e-prijavu za upis DOO u registar APR-a i javljamo da možete pristupiti potpisivanju e-prijave.

 1. APR rokovi registracije, dostavljanje rešenja, naknade i drugo

Nakon uspešne predaje e-prijave APR-u, APR donosi rešenje o registraciji DOO u roku od 1-2 dana ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju.

DOSTAVLJANJE:

APR Rešenje o registraciji objavljuje na svome sajtu i isto šalje e-poštom potpisano elektronskim potpisom sa njihove strane.

APR naknada za e-registraciju DOO iznosi 4.500,00 din. Naknada se plaća APR-u master, viza ili dina karticom.

Cena naše usluge za otvaranje firme DOO elektornski iznosi 7.990,00 dinara.

 1. Upis u Evidenciju stvarnih vlasnika pri APR-u

Nakon registracije DOO u APR-u, potrebno je izvršiti upis svarnih vlasnika. Mi pripremamo prijavu za upis u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, a potpisuje je direktor korišćenjem elektronskog potpisa (sertifikata). Rok za upis stvarnih vlasnika je 15 dana od datuma registracije pravnog lica. Više o ovome možete pročitati na našoj stranici.

Cena usluge pripreme prijave za upis stvarnih vlasnika iznosi 2.990,00 dinara po upisu (jedan osnivač – fizičko lice).

 1. Izrada pečata

Izrada pečata nije potrebna, tj. zakonom nije obavezna.

Firma treba jasno da odredi da li koristi pečat ili ne, i da se dosledno toga pridržava dok ne izvrši promenu.

 1. Otvaranje računa u banci

Račun u banci klijent može da otvori samostalno ili da se odluči za našu asistenciju.

Banke takođe traže jasno određivanje po pitanju upotrebe pečata. 

 1. Podnošenje poreskih prijava Poreskoj upravi (elektronskim putem)

Ovo obavlja računovođa. Podnošenje svih propisanih poreskih prijava na portalu Poreske uprave treba se obaviti u roku od 15 dana od datuma registracije firme. 

 1. Podnošenje propisanih prijava za Lokalnu poresku administraciju

Ovo obavlja računovođa. Podnošenje propisanih poreskih prijava u LPA se treba obaviti u roku od 15 dana od datuma registracije firme.

 1. Pravni osnov korišćenja sedišta

Firma mora da ima jasno definisan pravni osnov korišćenja poslovnog prostora za sedište firme. To može biti:

 • Saglasnost vlasnika prostora, u slučaju da je on istovremeno i vlasnik firme, ili
 • Ugovor o zakupu sa naknadom.

Mi sarađujemo sa određenim poslovnim centrima, kod kojih možete zakupiti kancelariju. Takođe, možete od nas zakupiti virtuelnu kancelariju (pogledajte naše cene) na određeno vreme, dok ne nađete poslovni prostor. Možemo Vam pomoći oko zaključenja ugovora o zakupu ili pripreme Saglasnosti vlasnika prostora. 

 1. Poslovi oko socijalnog osiguranja

Poslove oko socijalnog osiguranja obavlja računovođa, nakon što računovođi dodelite ovlašćenja rad na portalu CROSO. Potrebno je jasno odrediti status vlasnika i direktora i izvršiti odgovarajuće prijave po ovom pitanju.

Savetujemo da odaberete računovođu pre započinjanja procedure osnivanja DOO.

Na raspolaganju Vam je i naša pomoć oko odabira računovođe.

Otvaranje firme DOO elektronski