Stambene zajednice – poreska i računovodstvena pitanja za obveznike poreza na dobit

Stambena zajednica koja je obveznik poreza na dobit, tj. koja ostvaruje prihode na tržištu, trebalo bi da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za potrebe utvrđivanja poreza na dobit. Stambene zajednice – obveznici poreza na dobit pravnih lica sastavljaju poreski bilans na obrascu PBN 1 i iskazuju poresku obavezu u …

Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dostupan je od 01. januara 2019.godine.

Od 01.januara 2019.godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije u koji su prebačeni podaci 145 lokalnih poreskih administracija. Na portalu LPA se mogu pribaviti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima a korisnici ovih informacija su građani, privreda i država. Poreski obveznik (fizičko ili pravno …

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Dana 31.12.2018.godine, u Agenciji za privredne registre (APR) je, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. list RS“, br. 41/18), uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika. Ovlašćena lica u pravnim licima i drugim subjektima, koji su osnovani do 31.decembra 2018.godine, dužna su da evidentiraju podatke u ovu evidenciju …